Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Gaudeamus – poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného prijatia v BSK

 Prijímateľ nenávratného finančného príspevku FSR: Gaudeamus – zariarenie komunitnej rehabilitácie (www.mokrohajska.sk, buckova@mokrohajska.sk, tel.: 02/59100946) oznamuje, že od 1.1.2012 do 31.12.2013 bude realizovať projekt pod názvom: Gaudeamus – poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného prijatia v BSK.

 
Miestom realizácie je Gaudeamus – ZKR na Mokrohájskej 3 v Bratislave, v pôsobnosti Bratislavského samosprávnaho kraja. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt je zameraný na cieľové skupiny: občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, občania v nepriaznivej sociálnej situácii, závislí na drogách, alkohole a inak závislí, vrátane abstinujúcich, osamelí ľudia odkázaní na pomoc, mladí dospelí bez prístrešia, ktorí ukončili ústavnú alebo ochrannú výchovu, bezdomovci, zamestnanci. Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie poskytovaním inovatívnej sociálnej služby typu bezodkladného prijatia podporujúcej kontinuitu zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Počas trvania projektu 24 mesiacov sú  plánované aktivity: priestorovo – materiálne vybudovanie oddelenia bezodkladného prijatia, zvyšovanie odbornosti a skvalitňovanie pracovných zručností personálu formou špecializovaného súboru školení, poskytovanie inovovanej skvalitnenej sociálnej služby typu bezodkladného prijatia, analýza dopadu inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného prijatia. Získaný nenávratný finančný príspevok vo výške 95% činí 134 948,05 Eur, poskytovateľ NFP je MPSVR SR - Fond sociálneho rozvoja (www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk). Spolufinancovanie 5% vo výške 7 102,53 Euro zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj (www.region-bsk.sk).