Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Geoportál BSK - informačný systém verejnej správy

Vítame vás na stránke Geografického informačného systému Bratislavského samosprávneho kraja – GEOPORTÁL BSK.

 

 

Rok 2009

Geoportál BSK je vytvorený v súlade so štandardami, ktoré predstavujú súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných systémov verejnej správy a ktoré obsahujú charakteristiky, metódy, postupy a podmienky najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a integrovateľnosť s inými informačnými systémami. Tieto štandardy sa vzťahujú najmä na technické prostriedky a sieťovú štruktúru, programové prostriedky (operačné prostredie, databázové prostredie, kancelárske programy, aplikačné programové vybavenie), údaje, registre, číselníky, formáty výmeny údajov.
 

Rok 2008

V priebehu roka 2008 bol geografický informačný systém pozostávajúci z 3 hlavných funkčných podcelkov (digitálna mapa, 3D model, databázové formuláre) doplnený o 4. podcelok – ORIENTAĆNÝ PLÁN celého kraja.
 
Ide o prehľadnú, podrobnú mapu miest a obcí celého Bratislavského kraja s obsahom orientačných čísel domov s príslušným PSČ a názvov ulíc. Táto časť Geoportálu si kladie vysoký cieľ- a to udržiavať aktuálny stav grafickej časti ako aj popisných údajov v mape. Tá má byť doplnkom grafického znázornenia prvkov v informačnom systéme Geoportál, ktorý slúži ako technicky verný a súradnicovo pripojený geografický systém. Orientačný plán je prepracovaný systém , ktorý umožňuje veľmi jednoducho vyhľadávať adresy aj s príslušným PSČ na území celého Bratislavského kraja.
 
V tomto roku sa plánuje spustiť ďalšie zlepšenie pri prehľadávaní mapového územia kraja s plynulým prechodom viacerych mapových mierok.
 

Rok 2007

Vo februári 2007 bolo v rámci projektu „Vytvorenie informačného systému verejnej správy – Geoportálu BSK“ uskutočnené školenie pre zástupcov miestnych samospráv BSK na základnú prácu s počítačom. Školenie bolo zamerané na osvojenie si základnej zručnosti v oblasti MS Office a operačného systému MS Windows a pozostávalo z tém: Úvod do MS Windows XP, Súborový systém a základné operácie, Aplikácie štandardne dodávané s MS Win XP, MS Office - MS Word 2003, MS Excel 2003, MS Outlook 2003. Školenia sa zúčastnilo 34 osôb zo 77 oslovených obecných a mestských úradov BSK. Za každú obec bolo možné vyslať jedného zástupcu, ktorý v budúcnosti bude napomáhať s napĺňaním informačného systému – Geoportál BSK.

V priebehu roka 2007 (september – október) budú zástupcovia obecných a mestských úradov v školeniach pokračovať a budú preškolení na pokročilú prácu so spomínaným informačným systémom, ktorého ostrá prevádzka bude spustená v novembri 2007. Školenie už bude rozsiahlejšie a bude pozostávať z podrobného popisu celkovej funkcionality, napĺňania údajov do Geoportálu a ich možnou aktualizáciou.

Zároveň sa účastníci naučia ako budú môcť prostredníctvom mena a hesla napĺňať tabuľky so základnými údajmi o svojej obci, resp. tieto podľa potreby aktualizovať. Okrem iného sa dozvedia o tom, že Geoportál BSK bude prístupný aj verejnosti prostredníctvom siete internet a prehliadača – napr. Internet Explorer-u a bude si môcť prezerať rôzne témy o kraji z územia BSK (účelová katastrálna mapa, letecké snímky, podkladová mapa, územné plány miest a obcí) spolu s rôznymi možnosťami vyhľadávania objektov podľa názvu, typu, dátumu zmeny, atď.

O všetkých podrobnostiach týkajúcich sa ďalšieho školenia budú zástupcovia obecných a mestských úradov vopred informovaní.

Rok 2006

V roku 2006 bolo v zmysle projektu vybavené pracovisko regionálneho rozvoja a priestorového plánovania Úradu BSK – ako centrum zberu, spracovania a ukladania dát potrebným hardvérom a softvérom. Toto pracovisko bude hlavným koordinačným a riadiacim centrom celého projektu. Na toto pracovisko budú smerované všetky údaje z miestnych samospráv, relevantných inštitúcií a zo zariadení BSK.

V súčasnosti boli naprogramované databázové štruktúry a postupne sa napĺňa register databázy údajov potrebnými údajmi. Programátorské práce by sa mali postupne ukončiť v máji roku 2007 a po doplnení ďalších potrebných podkladových údajov by mala byť spustená testovacia prevádzka geoportálu v rámci intranetu a neskôr v rámci internetového pripojenia. Po jeho úspešnom ukončení by Geoportál BSK mal byť spustený v plnej prevádzke, tak ako je naplánované, v novembri roku 2007.

V novembri t.r. dostali všetky obce (77 obcí a mestských častí) potrebnú počítačovú techniku. Tieto počítače s potrebným programovým vybavením budú slúžiť aj ako verejne prístupné informačné body, ktoré sú určené v prvom rade pre zber a aktualizáciu údajov a zároveň ich budú môcť využívať občania vo vyhradených hodinách na vyhľadávanie informácií, ku ktorým prostredníctvom Geoportálu BSK budú môcť vznášať pripomienky a návrhy.