Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Informácia

Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom tejto informácie oznamuje neštátnym subjektom, že majú možnosť predkladať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2015 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú v súlade s potrebami obyvateľov BSK a s programom sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja. Termín na predkladanie žiadostí je do 31. júla 2014.

 

Bližšie podmienky a postup spolu s príslušnými tlačivami na predkladanie žiadosti sú uvedené vo VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci  na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území  Bratislavského samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 37/2010 zo dňa 23. 07. 2010, Všeobecne záväzného nariadenia č. 44/2011 zo dňa 09.12.2011 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014       zo dňa 11.04.2014 (ďalej len „Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 28/2009“)

http://www.region-bsk.sk/clanok/vseobecne-zavazne-nariadenia-vzn-bsk-c-28-2009.aspx a v metodickej pomôcke: http://www.region-bsk.sk/clanok/socialnopravna-ochrana-zakladne-informacie-152262.aspx

Žiadosť je potrebné spolu s požadovanými prílohami v jednom výtlačku doručiť v písomnej podobe (poštou alebo osobne do podateľne Úradu BSK), na adresu:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Odbor sociálnych vecí

Sabinovská 16

P.O.BOX 106

820 05 Bratislava 25

Žiadosti, ktoré budú zaslané po stanovenom termíne, nebude BSK akceptovať.                   V prípade zaslania žiadosti poštou rozhoduje pečiatka pošty s termínom najneskôr             31. júl 2014.