Blindfriendly Štvrtok 17. 10. 2019 | Meniny má Hedviga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Informácia

Bratislavský samosprávny kraj oznamuje akreditovaným subjektom, právnickým osobám, fyzickým osobám (neakreditované subjekty) vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“), že majú možnosť predkladať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2016 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú v súlade s potrebami obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja a s programom sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja.

 
Bližšie podmienky a postup spolu s príslušnými tlačivami na predkladanie žiadosti sú uvedené:
  • vo Všeobecne záväznom nariadení Bratislavského samosprávneho kraja č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 37/2010 zo dňa 23. 07. 2010, Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 44/2011 zo dňa 09.12.2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 3/2014 zo dňa 11.04.2014 (ďalej len „VZN BSK č. 28/2009“),
text VZN BSK č. 28/2009 je zverejnený na webovej stránke BSK: http://www.region-bsk.sk/clanok/vseobecne-zavazne-nariadenia-vzn-bsk-c-28-2009.aspx
  • v Metodickej pomôcke k podávaniu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. , v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 (ďalej len „metodická pomôcka“),

text metodickej pomôcky je zverejnený na webovej stránke BSK: http://www.region-bsk.sk/clanok/socialnopravna-ochrana-zakladne-informacie-152262.aspx

Termín predkladania žiadosti: do 31. júla 2015
Upozornenie:
Žiadosť je potrebné spolu s požadovanými prílohami v jednom výtlačku predložiť na odbor sociálnych vecí Úradu BSK do 31. júla 2015 s uvedením adresy:
 
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Sabinovská 16
P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25
 
 
 

Žiadosti, ktoré budú zaslané po stanovenom termíne, nebude BSK akceptovať.