Blindfriendly Streda 23. 10. 2019 | Meniny má Alojza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Informácia BSK o predkladaní žiadostí o finančný príspevok pre rok 2013 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom tejto informácie oznamuje neštátnym subjektom, že majú možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2013 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Termín na predkladanie žiadostí je do 31. júla 2012.

 

Bližšie podmienky a postup spolu s príslušnými tlačivami na predkladanie žiadosti sú uvedené vo VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 37/2010 zo dňa 23. 07. 2010 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 44/2011 zo dňa 09.12.2011 (ďalej len „Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 28/2009“). http://www.region-bsk.sk/clanok/vseobecne-zavazne-nariadenia-vzn-bsk-c-28-2009.aspx a v metodickej pomôcke: Metodická pomôcka k podávaniu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu BSK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Žiadosti je potrebné spolu s požadovanými prílohami v jednom výtlačku doručiť v písomnej podobe (poštou alebo osobne do podateľne Úradu BSK), na adresu:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Sabinovská 16
P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25

Žiadosti, ktoré budú zaslané po stanovenom termíne, nebude BSK akceptovať. V prípade zaslania žiadostí poštou rozhoduje pečiatka pošty s termínom najneskôr 31. júl 2012.