Blindfriendly Štvrtok 17. 10. 2019 | Meniny má Hedviga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Informácia o poskytnutých finančných príspevkoch v roku 2009

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2009 poskytol, v súlade s § 88 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finančný príspevok 22 subjektom vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského kraja.

 
Názov subjektu
Názov projektu
Finančný príspevok v €
Detský fond SR, o. z.
Mixáčik – Nízkoprahové rodinné centrum, Mixklub – nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež
26 555,13
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o. z.
Poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany
33 193,92
Združenie MUDr. Ivana Novotného, o. z.
Resocializačná a riadená postresocializačná starostlivosť o osoby závislé od psychoaktívnych látok
58 421,29
ROAD, n. o.
Zdravá rodina – zdravá spoločnosť
16 596,96
Brána do života, o. z.
Krízové stredisko – Dom na pol ceste
45 143,73
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o. z.
Rodinná poradňa
6 638,78
Odyseus, o. z.
Pomoc na dosah
16 596,96
Pomoc ohrozeným deťom,        o. z.
Centrum Nádej – nádej pod jednou strechou
19 916,35
PRIMA, o. z.
Prima street a Nízkoprahové kontaktné centrum
11 186,35
Domov – Dúha, o. z.
Krízové stredisko a ambulantná starostlivosť v KS Dúha ako prevencia násilia
38 504,94
Slovenský výbor pre UNICEF, o. z.
Sociálna práca na linke detskej istoty
11 617, 87
Návrat, o. z.
Podpora inštitútu náhradného rodičovstva, Poradenské centrum rozvoja rodičovských zručností
16 596,96
Domovské vzdelávacie centrum, n. o.
Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v krízovom stredisku
5 311,03
Aliancia žien Slovenska, o. z.
Pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny
17 393,61
Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, c. o.
Preventívne výchovné programy pre deti, mládež a rodiny
9 958,17
Maják nádeje, n. o.
Poskytovanie pomoci občanom, na ktorých je páchané násilie a deťom so syndrómom CAN
31 866,16
Terapia, n. o.
Inštitút pre peer mediácie
 
8 298,48
Labyrint, o. z.
Program na predchádzanie sociálno –patologickým javom, najmä sexuálneho zneužívania dievčat a chlapcov
11 617, 87
Kaspian, o. z.
Nízkoprahový program Kaspian
13 277,56
Ulita, n. o.
Komunitné centrum Kopčany
9 958,17
Ichtys, o. z.
Nízkoprahový program pre deti a mládež v Devínskej Novej Vsi
23 235,74
Inštitút pre vzdelávanie a regionálny rozvoj, o. z. 
Reštart rodiny v komunite
8 298,48