Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Informácia o zrušení zasadnutia Zastupiteľstva BSK zvolaného na 29.6.2012

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja oznamuje, že Zastupiteľstvo BSK zvolané na 29. júna 2012 sa neuskutoční.

 
Hlavným bodom malo byť prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
 
Vzhľadom k novelizácii zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov nie je nevyhnutné predmetné všeobecne záväzné nariadenie schváliť. Uvedená skutočnosť bola odprezentovná aj na Zastupiteľstve BSK dňa 22.6.2012 s tým, že poslanci Zastupiteľstva BSK v bode rôzne skonštatovali a zobrali na vedomie, že z uvedeného dôvodu nie je potrebné uskutočniť Zastupiteľstvo BSK.
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavol Frešo, v. r.
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

Súvisiace dokumenty