Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

INTERREG IIIB

Dňa 2.júla 2007 oficiálne začína nový teritoriálny program Únie zameraný na spoločné projekty pre inovácie, konkurencieschopnosť, ochranu životného prostredia a dopravnú dostupnosť krajín strednej Európy. Ide o pokračovateľa programov INTERREG IIIB.

 

 
  • Iniciatíva Spoločenstva (Community Initiative Programme - CIP) INTERREG III B využíva prostriedky z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja)
  • SR je zapojená do Programu INTERREG III B CADSES, zameraného na transnacionálnu spoluprácu v stredoeurópskom, jadranskom, podunajskom a juhovýchodoeurópskom priestore (Central, Adriatic, Danubian, South-Eastern European space - CADSES).
  • V zmysle Programového doplnku a CIP - CADSES sú oprávnenými žiadateľmi/projektovými partnermi vybrané verejné a súkromné inštitúcie.
  • Program sa prioritne zameriava na podporu nadnárodných projektov v oblasti trvalo udržateľného územného rozvoja, dopravných systémov ako aj na podporu projektov v oblasti životného prostredia napr. manažmentu zdrojov, ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a prevencie environmentálnych rizík.
  • Celková suma alokovaná z ERDF pre SR na roky 2004-2006 je 6,2 mil. EURO
  • Všetci projektoví partneri z členských štátov EÚ majú nárok na 50 % výšku spolufinancovania celkových oprávnených výdavkov projektu z ERDF.
  • Projektoví partneri, predkladajúci projekty pre územia patriace pod Cieľ 1, môžu požadovať spolufinancovanie z ERDF až vo výške 75 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
  • Povinnosťou každého projektového partnera v CIP INTERREG III B CADSES je zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných finančných zdrojov.
  • Priemerný celkový finančný rozsah jednotlivých projektov sa pohybuje v rozmedzí 0,5 – 5,0 miliónov EUR.

Priorita 1: Podpora trvalo udržateľného územného rozvoja a sociálnej a ekonomickej kohézie
Priorita 2: Efektívne a trvalo udržateľné dopravné systémy, prístup k informačnej spoločnosti
Priorita 3: Podpora a manažment rozvoja krajiny, prírodného a kultúrneho dedičstva
Priorita 4: Ochrana životného prostredia, manažment zdrojov a prevencia rizík


 INTERREG IIIBEU.JPG

Súvisiace dokumenty