Blindfriendly Streda 1. 4. 2020 | Meniny má Hugo Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava cieľ 2

Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 2 bol spracovaný na základe požiadaviek uvedených v čl.1 ods.2 a článku 19 nariadenia Rady 99/1260/ES a podľa metodických usmernení Európskej komisie pre programovacie obdobie 2000 - 2006. V súlade so snahou Slovenskej republiky o znižovanie rozdielov na úrovni rozvoja jednotlivých regiónov, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR predložilo návrh na čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov podľa Cieľa 2 a Cieľa 3 na obdobie rokov 2004 - 2006. Tento návrh bol schválený uznesením vlády SR č.317/2002, kedy sa súčasne rozhodlo aj o riadiacich orgánoch pre JPD. Riadiacim orgánom pre JPD Bratislava Cieľ 2 bolo určené Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Finančný rámec JPD 2 predpokladá rozpočet na jeho realizáciu v celkovom objeme 121 168 390,68 EUR, z toho príspevok ERDF vo výške 37 168 218,00 EUR.

 

 

Finančný rámec JPD 2 predpokladá rozpočet na jeho realizáciu v celkovom objeme 121 168 390,68 EUR, z toho príspevok ERDF vo výške 37 168 218,00 EUR.

Uznesením vlády SR č.317/2002, sa rozhodlo aj o riadiacom orgáne pre JPD Cieľ 3, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). Rozvoj ľudských zdrojov v Bratislavskom regióne bude tak zabezpečený prostredníctvom materiálu Jednotný programový dokument Cieľ 3, ktorý pripravuje MPSVR SR. Aby sme predišli možným duplicitám vo financovaní projektov, sú priority oboch dokumentov tematicky oddelené. Z toho dôvodu nie je priorita dokumentu JPD Cieľ 2 zameraná na rozvoj ľudských zdrojov.

Súbežne sa vypracoval aj Programový doplnok špecifikujúci zámery návrhu Jednotného programového dokumentu NUTS II - Bratislava Cieľ 2, na obdobie rokov 2004 - 2006, schváleného uznesením vlády SR č.167/2003 zo dňa 12.3.2003. Je spracovaný v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1260/1999, článok 19, ods. 4 a jeho obsah zodpovedá popisu podľa článku 18, ods. 3. Programový doplnok pripravil riadiaci orgán - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - na základe princípu partnerstva, v spolupráci s relevantnými partnermi, ktorými sú zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja a členovia Pracovnej skupiny pre JPD Cieľ 2.

Programový doplnok schvaľuje Monitorovací výbor. Za obsah programového doplnku je plne zodpovedný riadiaci orgán po schválení Monitorovacím výborom. Modifikácia programového doplnku by mala nastať len vo výnimočných prípadoch vzhľadom na to, že by mohla znamenať neúčinnosť programovania. Podpornými nástrojmi oboch dokumentov sú Schéma podpory malého a stredného podnikania JPD 2, Schéma podpory rozvoja cestovného ruchu JPD 2 a Schéma „de minimis“ boli vypracovaná v súlade s Oznámením MZV SR č. 186/2002 Z. z. zo dňa 18. apríla 2002 o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 6/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa prijímajú implementačné pravidlá na uplatňovanie ustanovení o štátnej pomoci uvedené v článku 64 ods. 1 bode iii) a ods. 2 podľa článku 64 ods. 3 Európskej dohody zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane a v článku 8 ods. 1 bode iii) a ods. 2 podľa článku 8 ods. 3 Protokolu č. 2 k tejto dohode o výrobkoch Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO).

Predmetom schém je poskytovanie štátnej pomoci na financovanie projektov v oblasti rozvoja malého a stredného podnikania a cestovného ruchu v cieľovom území JPD 2 Bratislavského samosprávneho kraja. Jednotný programový dokument Cieľ 2 bol v marci 2004 schválený Európskou komisiou a schválené boli aj definitívne verzie Schém štátnej pomoci.


JPD NUTS II – cieľ 2EU.JPG