Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava cieľ 3

Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3 je referenčným dokumentom, na základe ktorého je poskytovaná pomoc na rozvoj ľudských zdrojov na území Bratislavského kraja s využitím národných zdrojov a zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Pre roky 2004 - 2006 bol schválený Európskou komisiou Rozhodnutím komisie K(2004) 2508 dňa 8. júla 2004.

 

 

Z geografického hľadiska Cieľ 3 pokrýva územie Bratislavského samosprávneho kraja (okresy Bratislava I - V, Senec, Pezinok, Malacky). Regióny, na ktoré sa vzťahuje Cieľ 3, sú tie regióny, ktorých HDP na obyvateľa je väčší ako 75 % priemeru Spoločenstva. Programová stratégia Cieľa 3 je do značnej miery spojená s programovou stratégiou Sektorového operačného programu Ľudské zdroje pre oblasti Cieľa 1, pričom rešpektuje špecifickú situáciu a mieru rozvinutosti Bratislavského kraja. Stratégia dopĺňa aktivity realizované v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2.
JPD Cieľ 3 podporuje v Bratislavskom kraji tri typy intervencií:

  • Aktivizácia a zlepšovanie zamestnanosti znevýhodnených skupín tak, aby sa uľahčila ich sociálna inklúzia
  • Zlepšenie výkonnosti verejných služieb zamestnanosti tak, aby sa pomohlo lepšiemu prístupu na trh práce pre všetkých uchádzačov o zamestnanie
  • Zlepšovanie kvality zamestnanosti pomocou investícií do systému vzdelávania a podporu rozvoja ľudských zdrojov v oblasti vedy a výskumu.

Globálnym cieľom je zvyšovanie konkurencieschopnosti bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov.

Špecifické ciele JPD Cieľ 3 sú nasledovné:

  • Zlepšenie efektívnosti aktívnej politiky trhu práce s osobitným dôrazom na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a osoby ohrozené sociálnou exklúziou s cieľom napomôcť ich začleňovaniu na trh práce.
  • Zvýšenie roly celoživotného vzdelávania a výskumu a vývoja pri zabezpečovaní adaptabilnej pracovnej sily požadovanej spoločnosťou založenou na vedomostiach.

Z hľadiska využitia Európskeho sociálneho fondu v rokoch 2004-2006 sú v programovom dokumente určené dve priority a štyri opatrenia. Okrem toho samostatným opatrením je opatrenie o technickej pomoci.

Priorita 1: Rozvoj aktívnej politiky trhu práce a sociálnej integrácie
Priorita 2: Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov
Opatrenie technickej pomoci je prierezovým opatrením a zameriava sa na podporu efektívneho riadenia a implementácie JPD Cieľ 3, na zabezpečenie publicity a propagácie a na zabezpečenie efektívneho monitorovania a hodnotenia realizovaných aktivít, opatrení a priorít. 


 JPD NUTSII_ciel3

Súvisiace články