Blindfriendly Sobota 28. 3. 2020 | Meniny má Soňa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Karta civilnej ochrany PO a podnikateľa

Vysvetlivky ku Karte civilnej ochrany

 

I. Všeobecné údaje 

1.  Názov právnickej osoby (podnikateľa): vyplniť podľa predtlače
     Číslo rozhodnutia OÚ: uviesť len v prípade rozhodnutia obvodného úradu (OÚ) vytvárať jednotky pre potrebu územia
2. Adresa: vyplniť podľa predtlače 
3. Tento stĺpec vyplniť podľa skutočného stavu. Súkromné telefónne čísla uviesť podľa vlastného rozhodnutia.
4. Druh činnosti: vyplniť podľa ptredtlače
5. Právna forma: vyplniť podľa ptredtlače a právneho stavu
6. Prehľad o počte osôb: vyplniť iba v mieri v pracovnom čase vlastných zamestnancov,
- inými osobami sa rozumejú : študenti, osoby odkázané na sociálnu starostlivosť, návštevníci zariadení kultúry a pacienti zdravotníckych zariadení
7. Zdroje ohrozenia: vyplniť podľa výpisu z analýzy územia príslušného obvodného úradu (odbor civilnej ochrany  a krízového riadenia OÚ tento výpis vydá na požiadanie)
8. Varovanie a vyrozumenie: vyplniť podľa predtlače
9. Doplňujúce údaje: uviesť vlastné špecifické údaje
10. Upresnené: Kartu CO upresňovať 1 krát ročne k 30. 9., resp. ihneď po závažnej zmene písomnou a (elektronickou) formou  na adresu krizove@region-bsk.sk, oddeleniu krízového riadenia BSK
 

II. Jednotky civilnej ochrany

Štáb – tvoria riadiaci funkcionári
A.  1. vyčlenené pre potrebu územia: uviesť len v prípade rozhodnutia príslušného obvodného úradu
      2.              - „ -     vlastnú potrebu: podľa vlastného rozhodnutia
B. Odborné jednotky CO
     - uviesť podľa druhu, zaradenia a počtov
 

III. Ostatné sily a prostriedky využiteľné na ZLLP (mimo jednotiek CO)

A. Sily       
     Ak nie sú vytvorené jednotky pre vlastnú potrebu v danom subjekte, uviesť počet
     osôb určených a zaradených pre zabezpečenie činnosti pri mimoriadnej udalosti. 
B. Technika a materiál – vyplniť podľa predtlače 
 

IV. Prehľady

A. o vyrozumení a varovaní zamestnancov – uviesť podľa aktuálneho plánu vyrozumenia a varovania
B. o ukrytí - vyplniť podľa predtlače iba v prípade existencie akéhokoľvek druhu úkrytu
C. o evakuácií – uviesť podľa evakuačných plánov vlastných, príslušnej mestskej časti, resp. obvodného úradu - odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
D. o prostriedkoch individuálnej ochrany – uviesť podľa predtlače a počtov uvedených v poslednej inventarizácií
 
Spracovalo: Oddelenie krízového riadenia                      
                     Bratislavského samosprávneho kraja

 

Súvisiace dokumenty