Blindfriendly Štvrtok 17. 10. 2019 | Meniny má Hedviga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kompetencie Oddelenia stratégie regionálneho rozvoja

Vyplýva zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.

 

V zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. a zákona č. 503/2001 Z.z. zabezpečuje a vykonáva činnosť
1. Analytickú:

 • pravidelné monitorovanie a hodnotenie rozvoja územia samosprávneho kraja
 • pravidelné vypracovanie správy o hospodárskom a sociálnom rozvoji územia samosprávneho kraja

2. Koncepčnú:

 • vypracovanie a vyhodnocovanie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia samosprávneho kraja
 • vypracovanie regionálneho operačného programu samosprávneho kraja a hodnotenie jeho plnenia
 • metodická a odborná pomoc pri vypracúvaní programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí samosprávneho kraja

3. Kooperačnú:

 • spolupráca s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR pri vypracovaní Národného plánu regionálneho rozvoja
 • spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy pri vypracovaní sektorových operačných programov
 • spolupráca s obcami a regionálnymi partnermi pri vypracovaní a hodnotení plnenia regionálneho operačného programu
 • spolupráca s obcami pri spracovaní rozvojových projektov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí
 • podieľanie sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja

4. Koordinačnú:

 • koordinuje a usmerňuje trvalo udržateľný hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj na území samosprávneho kraja
 • koordinuje obstarávanie a schvaľovanie rozvojových projektov regionálneho charakteru a podieľa sa na ich realizácii a vyhodnocovaní

5. Informačnú:

 • štátnym orgánom, obciam a právnickým osobám poskytuje údaje potrebné na ich činnosť v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi (zákon č. 503/2001 Z.z. )
 • obciam poskytuje informácie súvisiace s finančným zabezpečením podpory regionálneho rozvoja z prostriedkov štátneho rozpočtu a fondov EÚ

6. Ostatnú:

 • vedie evidenciu programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja a obcí
 • vedie a aktualizuje sociálno-ekonomické údaje prostredníctvom regionálneho informačného systému REGIS v numerickej podobe
 
 
Vyhl'adávanie: