Blindfriendly Sobota 4. 4. 2020 | Meniny má Izidor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kompetencie SO/RO pre OPBK


 
Splnomocnenie o delegovaní právomoci Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom podpísali dňa 17. júna 2008 minister výstavby a regionálneho rozvoja Marián Janušek a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan.
 
Týmto splnomocnením MVRR SR ako Riadiaci orgán pre OPBK poveruje BSK ako SO/RO výkonom kompetencií v oblasti implementácie nasledovných opatrení Operačného programu Bratislavský kraj:
 • Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel
 • Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava (okrem žiadostí, v ktorých BSK vystupuje ako žiadateľ)
Funkcie SO/RO zabezpečuje na BSK Odbor SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj.
 
Rozsah kompetencií delegovaných pri uvedených opatreniach na SO/RO v Splnomocnení je vymedzený v súlade so schváleným Operačným programom Bratislavský kraj nasledovne:
 • Spolupracuje na vypracovaní a uverejňovaní výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej iba „NFP“) formou pripomienkovania výziev na predkladanie žiadostí o NFP a tiež spolupráca na kontrole, hodnotení a výbere žiadostí o NFP;b) Vykonávanie zberu informácií a vypracovávanie príslušných podkladov v zmysle platných interných postupov SO/RO;
 • Prijímanie a registrovanie žiadostí o NFP;
 • Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP;
 • Spolupráca pri hodnotení a výbere žiadostí o NFP;
 • Zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na informovanie;
 • Overovanie žiadostí prijímateľa o platbu podľa čl. 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia EK (ES) č. 1828/2006;
 • Predloženie, overovanie a schvaľovanie žiadosti prijímateľa o platbu, vrátane vypracovania Vyhlásenia o overení;
 • Vykonávanie evidencie a archivácie podrobných účtových záznamov o každej operácii v elektronickej forme;
 • Vykonávanie zberu dát o implementácii, ktoré sú nevyhnutné pre financovanie projektov, monitorovanie, overovanie, audit a evaluáciu;
 • Zabezpečovanie, aby prijímatelia a všetky ostatné subjekty zúčastňujúce sa na implementácii operačného programu viedli samostatný účtovný systém alebo vhodné kódové označenie účtov pre transakcie spojené s operáciami;
 • Zabezpečovanie procedúr, ktoré zabezpečia, že všetky doklady týkajúce sa výdavkov a požadovaných audit trailov potrebných na zabezpečovanie správneho revízneho záznamu sa budú viesť v súlade s požiadavkami Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;
 • Vykonávanie monitorovania projektov počas ich realizácie prostredníctvom monitorovania realizácie aktivít projektov s využitím fyzických a finančných ukazovateľov výsledku projektov a po ich ukončení po dobu piatich rokov prostredníctvom monitorovania reálne dosiahnutých hodnôt výsledkových ukazovateľov projektov a výstupov jednotlivých aktivít projektov;
 • Archiváciu všetkých podkladov vzťahujúcich sa na výdavky a kontrolu pomoci ES minimálne do 31.08.2020;
 • Informovanie verejnosti v súlade s nariadením rady (ES) č. 1083/2006 a v súlade s komunikačným plánom pre OPBK.