Blindfriendly Streda 23. 10. 2019 | Meniny má Alojza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kúpa pozemku

Návrh na kúpu pozemkov v katastrálnom území Petržalka za účelom výstavby multifunkčnej športovej haly - Uznesenie č. 34/2008 zo dňa 25. júna 2008

 
UZNESENIE č. 34 / 2008
zo dňa 25.6.2008
 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu
 
 
z r u š u j e
 
uznesenie č. 31/2008 Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 16.4.2008
 
s c h v a ľ u j e
 
A.1 kúpu
  • parcely č. 3021/2 orná pôda o rozlohe 36073 m2
  • parcely č. 3021/12 orná pôda o rozlohe 12547 m2
  • parcely č. 3021/18 orná pôda o rozlohe 39496 m2
  • parcely č. 3021/87 orná pôda o rozlohe 1640 m2    t. j. spolu 89756 m2
vytvorených GP č. 087/2008 na prepracovanie geometrického plánu č. 41/2008 firmy GEODET-TEAM s.r.o. /oddelenie pozemkov p. č. 3021/122, 3021/123, 3021/124, 3021/125, 3021/130 katastrálne územie Petržalka od spoločnosti PETRŽALKA INVEST s.r.o. za kúpnu cenu 287 219 200,- Sk t. j. 3 200,- Sk/m2 s podmienkami
 
A.1.1 kupujúci podpíše kúpnu zmluvu do 30 dní od schválenia uznesenia v Zastupiteľstve  Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote kupujúci nepodpíše kúpnu zmluvu, uznesenie stráca platnosť
 
A.1.2 prvá splátka kúpnej ceny vo výške 170 000 000,- Sk bude uhradená najneskoršie k 30. septembru 2008 a druhá splátka vo výške 117 219 200,- Sk bude uhradená najneskoršie k 30. novembru 2008.
 
 p o v e r u j e
 
A.2 predsedu Bratislavského samosprávneho kraja
 
A.2.1 pripraviť a predložiť Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja založenie spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou Bratislavského samosprávneho kraja, určenú pre správu tohto majetku
 
A.2.2 poveruje rokovať o bezplatnom užívaní vnútorných komunikácií označených ako parcela č. 3023, 3021/130, 3021/122 a 3021/128 cca o rozlohe 7000 m2 na základe osobitnej dohody
 
A.2.3 použiť kapitálové príjmy z predaja majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja
 
A.2.4 rokovať o nájme priľahlých parciel za účelom vybudovania parkovacích miest
 
 
 
Vyhl'adávanie: