Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Medzinárodný rok chémie v tomto školskom roku 2011/2012

 Stredná odborná škola chemická organizuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu mnoho aktivít, ktorých cieľom je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, motivovať ich k štúdiu. Snažíme sa v praxi napĺňať Senecove slová, ktoré sa stali naším mottom - „Neučíme sa pre školu, ale pre život“.

 

Využívame pritom odborné skúsenosti a tvorivý potenciál svojich pedagógov a žiakov, ktorý sa prejavuje v pozitívnej odozve vlastných žiakov, učiteľov a žiakov základných škôl ako aj širokej pedagogickej verejnosti. Rok 2011 bol na základe vyhlásenia organizácie UNESCO a OSN významným Medzinárodným rokom chémie (IYC 2011). Hlavným cieľom našich aktivít preto bolo pripomenúť si a vyzdvihnúť významný prínos chémie k rozvoju ľudského poznania, upozorniť na to, ako môže práve moderná chémia pomôcť pri odstraňovaní negatívnych následkov, predovšetkým na životné prostredie. V roku 2011 sme teda zamerali aj na podporu záujmu o chémiu medzi mladými ľuďmi.

Prezentácia štúdia v chemických odboroch
Škola pravidelne každý rok prezentuje možnosti štúdia a ponúka aktivity pre žiakov základných škôl na seminári, ktorý organizuje pre učiteľov a výchovných poradcov zo základných škôl. Súčasťou tohtoročného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 10.10.2011, boli aj informácie o trendoch v odbornom vzdelávaní v chémii (Ing. Žatkovičová, ŠIOV), príspevky o príprave absolventov v odboroch chemickej a potravinárskej technológie pre európsky trh práce (Doc. Ing. Šturdík, PhD., FCHPT STU Bratislava), o projektovom vyučovaní v chémii (RNDr. Siváková, PhD., ŠPÚ), predstavenie projektu BASF – Kids’ Lab Hókus – Pókus (Ing. Tajbliková, BASF), informácie o organizácii chemickej olympiády kategórie Dz v školskom roku 2011/2012 (RNDr. Vicenová, predseda krajskej komisie CHO).

Na stretnutí sa zúčastnilo 34 učiteľov a výchovných poradcov z 32 základných škôl z Bratislavského kraja, Trnavského kraja a Nitrianskeho kraja a metodička CPPPaP pre obvod Bratislava II, ktorí ocenili pestrú ponuku motivačných chemických aktivít pre svojich žiakov.

Štúdium v odboroch predstavujeme aj na prezentačných výstavách, akou je napríklad JUVYR, ktorý sa tento rok konal v termíne 14.11.-16.2011 v kongresovom centre ISTROPOLIS. Tvorivé pracovisko „Biotechnológia, farmakológia a kozmetika“ ponúklo návštevníkom ukážky prípravy liečivých a kozmetických prípravkov, prípravu voňavých esterov, ukážku analýzy prostredníctvom meracieho systému PASCO, ukážky mikroorganizmov, prezentáciu výroby fenyletanolu. Navštívilo ho 112 žiakov zo 6 základných škôl, ktorým sa predvádzané ukážky veľmi páčili.

Prezentácia výsledkov projektov s odborným chemickým zameraním
Hlavným cieľom Enviroprojektu 2011 s názvom „Po stopách Dunaja. Školská vodohospodárska mapa“ bola tvorba originálnej učebnej pomôcky - školskej vodohospodárskej mapy, ktorá svojou komplexnosťou ponúka širokospektrálne použitie pri výučbe viacerých predmetov. Realizačný tím projektu vykonal skúmanie lokálnych povrchových vôd a celoplošné skúmanie vodohospodársky významných vodných plôch a tokov Dunaja. Pripravil fotodokumentáciu cieľov skúmania, odobral vzorky vody a následne ich analyzoval, vykonal ďalšie lokálne merania a pozorovania.

Výsledky projektu boli zverejnené na konferencii, ktorá sa konala 20.10.2011. Pomôcku - vodohodpodársku mapu, sprievodný videofilm ocenili pozvaní hostia z Ministerstva školstva, Štátneho pedagogického ústavu, učitelia a 102 žiakov z 12 základných škôl. Pre účastníkov seminára ako aj širokú pedagogickú verejnosť bol poskytnutý k dispozícii zborník s výsledkami projektu.

Medzinárodné projekty
V rámci Programu celoživotného vzdelávania a projektu Leonardo da Vinci Mobility pod názvom „Získavanie chemických odborných zručností v Európe“ sa 18 žiakov a 5 učiteľov zúčastnilo v septembri až novembri 2011 trojtýždňovej odbornej stáže v 4 školách v Taliansku a Česku. Žiaci získali počas stáže poznatky o práci v chemickom laboratóriu inej európskej krajiny, overili si svoje vedomosti a zručnosti v odlišnom pracovnom prostredí, spoznali kultúrne a regionálne zvyky krajiny, nadobudli praktické skúsenosti v používaní cudzieho jazyka. Získali tak vedomosti, zručnosti v oblasti práce v chemickom laboratóriu pri stanovení fyzikálno-chemických konštánt a vlastností materiálov, pri realizácii metód odmernej analýzy, spektroskopickej analýzy, separačných metód s ohľadom na potreby praxe a zamestnávateľských organizácií v krajinách EÚ. SOŠ chemická v rámci výmeny, zabezpečila ako hosťujúca organizácia pre svojich partnerov realizáciu vzdelávacích jednotiek vo svojich laboratóriách alebo iných odborných pracoviskách.

V rámci rovnakého programu v projekte Leonardo da Vinci Partnership, ktorý je tiež zameraný na realizáciu odborných vzdelávacích jednotiek, sa zúčastní v roku 2012 odbornej stáže 18 žiakov a 6 učiteľov v 6 krajinách v Taliansku, Česku, Maďarsku, Poľsku, Bulharsku a Nemecku. V septembri a novembri 2011 sme už zorganizovali stáž pre žiakov z Nemecka a Česka. Oba projekty predstavujú významný posun v kvalite vzdelávania, ako aj v budovaní formálnych aj neformálnych vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi partnerských škôl.  

Projekt Leonardo da Vinci Mobility
Partner
SOŠ ako vysielajúca organizácia
SOŠ ako prijímajúca organizácia
Adresa
Dátum
Účastníci
Dátum
Účastníci
IIS Pietro Scalcerle
Via delle Cave 174
351 36 Padova - Veneto ITD3
Taliansko
 
12.9.2011-2.10.2011
 
6
 
10.9.2011-1.10.2011
 
6
Střední průmyslová škola Pardubice
Poděbradská 94
530 09 Pardubice
Česká Republika
 
 
10.10.2011-30.10.2011
 
 
4
 
 
8.1.2011-21.1.2011
 
 
2
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Cesta brigádníků 693
278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobeček
Česká republika
 
 
10.10.2011-30.10.2011
 
 
4
 
 
LDV Partnership
 
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Palackého 49
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
 
 
 
7.11.2011-27.11.2011
 
 
 
4
 
 
 
30.1.2011-19.2.2011
 
 
 
3
 
Projekt Leonardo da Vinci Partnership 
Partner
SOŠ ako vysielajúca organizácia
SOŠ ako prijímajúca organizácia
Adresa
Dátum
Účastníci
Dátum
Účastníci
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Cesta brigádníků 693
278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobeček
Česká republika
 
 
 
máj 2012
 
 
 
 
21.11.2011-2.12.2011
 
 
 
3
Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH
Gutenbergstraße 6
01307 Dresden
 
 
máj 2012
 
 
 
9.10.2011-15.10.2011
 
 
2
 
Medzinárodný deň školských knižníc (alebo ako sme si na chvíľku chceli oddýchnuť od chémie)
Žiaci tretieho ročníka strávili spolu so školským knihovníkom noc z 24. na 25. októbra v školskej knižnici a študovni pri hľadaní múdrosti v knihách pod lampičkou. Medzinárodný deň školských knižníc sa rozhodli osláviť netradičným spôsobom, začali varením večere, pokračovali filmovým predstavením, potom hľadaním zaujímavých kníh a čítaním nahlas pri baterkových lampičkách po polnoci. Únavu zahnali aj nočným strašením po chodbách školy. Ráno privítali karaoké spevom a po raňajkách sa síce nevyspatí, ale plní zážitkov posadili do školských lavíc.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2011
Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí spoločnosti a vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, teda aj chémie. Počas týždňa od 7.11. do 11.11. naši žiaci získali zaujímavé informácie o nových poznatkoch vedy a techniky v rámci exkurzií výskumných pracovísk Oddelenia toxických organických polutantov Slovenskej zdravotníckej univerzity, Geofyzikálneho ústavu SAV, Fyzikálneho ústavu SAV, Ústavu anorganickej chémie SAV, Ústavu polymérov SAV, Ústavu informatiky SAV a Ústavu pre výskum srdca SAV.
Pre žiakov sme pripravili prednášky Útok xenobiotík a Černobyl versus Fukushima, ktorou sme si pripomenuli 100. výročie od udelenia Nobelovej ceny Marie Curie-Sklodowskej za objav rádia a polónia a ďalšieho štúdia rádia.

V znamení medzinárodného roka chémie sa niesol aj Deň otvorených dverí na SOŠ chemickej, ktorý napĺňal motto „Chémia je náš život, naša budúcnosť“. Prítomnosť chémie v každodennom živote sme prezentovali pomocou syntézy liečiv, prípravy kozmetických prípravkov, získavania vonných látok a iných užitočných z prírodných materiálov. Chémia odhalila aj množstvo solí prítomných v minerálkach či množstvo cukru malinovkách alebo vitamínu C v ovocí. Biotechnológiu sme predstavili ako odvetvie zabezpečujúce potraviny a liečivá v budúcnosti. Mikroskopy zabezpečili pohľad do mikrosveta, ktorý je všade okolo nás. Prostredníctvom motivačných experimentov sme ukázali chémiu aj v novom farebnom šate. Pestrú ukážku toho, čo chémia dokáže si pozrelo 114 žiakov z 21 základných škôl z Bratislavského a Trnavského kraja a keby sa v tento deň známkovalo, chémia by určite dostala jednotku.

Motivácia žiakov základných škôl k štúdiu chémie
Pred šiestimi rokmi sme začali s aktivitami, ktoré podporujú záujem žiakov základných škôl o prírodné vedy, najmä o chémiu a ukazujú ich využiteľnosť v bežnom živote. V minulom školskom roku 2010/2011 absolvovalo tieto aktivity takmer 800 žiakov a učiteľov z celého Slovenska.
Medzi tieto aktivity patria:
1. Príprava na chemickú olympiádu kategórie Dz
2. Deň otvorených dverí
3. Deň Zdravia
4. Tematické chemické laboratórne cvičenia
5. Interaktívna chémia

Príprava na chemickú olympiádu kategórie Dz je zameraná na získanie nových vedomostí z chémie, zručností v chemických výpočtoch, istoty a zručnosti pri praktických cvičeniach v laboratóriách. Súčasťou praktickej prípravy budú aj zaujímavé demonštračné experimenty, ktoré majú u fanúšikov chémie veľký úspech. V tomto roku sa o výnimočnom postavení chémie v živote človeka, zatiaľ iba na teoretických cvičeniach, presvedčilo už 42 žiakov z 11 základných škôl.

Deň Zdravia nabádal žiakov k tomu, aby sa zamysleli nad tým, akú hodnotu má ich zdravie a ako sa oň majú starať. Výsledky preventívnej prehliadky zameranej na analýzu biochemických parametrov im napovedali, aký je ich zdravotný stav, ako ho môžu zmeniť tak, aby zabránili vzniku civilizačných ochorení. Túto ojedinelú možnosť využilo 55 žiakov z 5 základných škôl z Bratislavského a Trnavského kraja.

Tematické laboratórne cvičenia ukazujú, že chémia môže byť aj farebná a voňavá hra. Projekt ponúkol žiakom laboratórne cvičenia s tradičnými aj netradičnými motivačnými experimentmi, ktoré potešia aj zarytých odporcov chémie. Experimenty ako farebné plamene, koralová záhrada, neviditeľný atrament či indiánska krv presvedčili už viac ako 70 žiakov základných škôl z Bratislavského a Trnavského kraja. Súčasťou cvičení boli aj experimenty zamerané na odhaľovanie kriminálnych prípadov s využitím jednoduchých chemických dejov.

Interaktívna chémia presviedča žiakov, že teoretické hodiny chémie nie sú nudné. Ukazuje, že práca s chemickým softvérom je zábavná. Žiaci si môžu vyskúšať modelovanie chemických dejov, kreslenie vzorcov a zobrazovanie 3D-štruktúr, riešenie chemických kvízov a tajničiek alebo skladanie chemického puzzle. Zaujímavé experimenty, multimédiá a chemický softvér, chemické súťaže sú silným nástrojom, ktorý využívame na vzbudenie záujmu mladých ľudí o chémiu. Našou úlohou je prostredníctvom týchto aktivít ukázať krásy a odhaliť tajomstvá úžasnej dynamickej vedy - chémie.

SOŠ chemická pripravuje v rámci Medzinárodného roku chémie publikáciu s názvom – „KRONIKA medzinárodného roku chémie „