Blindfriendly Sobota 28. 3. 2020 | Meniny má Soňa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013


 
Národný strategický referenčný rámec je základným strategickým dokumentom Slovenskej republiky pre využívanie fondov Európskej únie v rokoch 2007 – 2013. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v budúcom programovom období v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámec pre intervencie fondov na európskej úrovni.

Slovenská republika vstúpila do Európskej únie ako krajina, ktorej hrubý domáci produkt na obyvateľa, meraný v parite kúpnej sily, dosahoval len 48 % priemeru vtedajších 15 členských krajín. Strategický cieľ vytýčený na skrátené programové obdobie 2004 - 2006 (dosiahnuť úroveň 54 % priemeru EÚ) možno označiť ako začiatok riadeného procesu konvergencie Slovenskej republiky k úrovni dosahovanej v Európskej únii.

Strategický cieľ na roky 2007 – 2013 formulovaný ako: „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“ predstavuje nielen pokračovanie trendu približovania sa úrovni EÚ-15 z hľadiska ekonomickej výkonnosti, ale jeho naplnenie predpokladá uskutočnenie kvalitatívnych a štrukturálnych zmien potrebných na zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov, a tiež zvýšenie kvality života občanov Slovenskej republiky.

Pre Bratislavský samosprávny kraj sú určené tieto operačné programy:

OP Bratislavský kraj

Špecifická priorita: infraštruktúra, inovácie a informatizácia
Príspevok ES v EUR: 87 mil.  z ERDF
Riadiaci orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

OP Výskum a vývoj

Špecifická priorita: výskum a vývoj a infraštruktúra vysokých škôl
Príspevok ES v EUR: 326, 4 mil. z ERDF
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva SR

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Špecifická priorita: podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie
Príspevok ES v EUR: 17,8 mil. z ESF
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

OP Vzdelávanie
Špecifická priorita: moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Príspevok ES v EUR: 17,8 mil. z ESF
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva SR

Horizontálne priority ú svojím charakterom a vplyvmi prierezovými témami všetkých priorít a budú rešpektované pri každom projekte/skupine projektov operačných programov, bez ohľadu na podporovanú tému alebo územie. Národný strategický referenčný rámec ma nasledovné horizontálne priority:
A. marginalizované rómske komunity
- zvýšenie zamestnanosti  a vzdelanostnej úrovne MRK a zlepšenie ich životných podmienok
B. rovnosť príležitostí - zabezpečenie rovnosti príležitostí pre všetkých a  predchádzanie všetkým formám diskriminácie
C. trvalo udržateľný rozvoj - zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu
D. informačná spoločnosť - rozvoj inkluzívnej informačnej spoločnosti