Blindfriendly Piatok 20. 9. 2019 | Meniny má Ľuboslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018–2023.

Bratislavský samosprávny kraj na základe ustanovenia § 83 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zverejňuje na verejnú diskusiu „Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018–2023“.

 

Fyzické osoby a právnické osoby môžu v rámci verejnej diskusie uplatniť pripomienku k „Návrhu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018–2023“ v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice, v štruktúre:
1. Meno a priezvisko autora (predkladateľa) pripomienky
2. Číslo strany dokumentu, na ktorom sa nachádza text, ku ktorému sa pripomienka vzťahuje
3. Citácia alebo iné označenie textu, ku ktorému sa pripomienka vzťahuje
4. Znenie pripomienky
5. Navrhované znenie citovaného textu v plnom rozsahu
6. Odôvodnenie

Pripomienku v súlade s vyššie uvedeným možno podať:
- v písomnej forme na adresu:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Sabinovská 16
P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25,

- elektronicky na adrese zuzana.pollakova@region-bsk.sk

- ústne do zápisnice na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja na adrese:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Sabinovská 16
820 05 Bratislava 25.


Dátum vyvesenia „Návrhu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018–2023“:  21.11.2018

Lehota na uplatnenie pripomienok k „Návrhu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018–2023“: do 28.11.2018  do 24,00 hod.