Blindfriendly  8. 12. 2019 | Meniny má Marína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

BSK pripravil Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 23/2008.

 
 
Bratislavský samosprávny kraj pripravil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2009, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2008 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení.
 
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade samosprávneho kraja. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 
Pripomienky je možné zasielať elektronickou poštou na adresu e-mailom emilia.biznarova@region-bsk.sk, písomne na adresu Bratislavský samosprávny kraj, odbor školstva, mládeže a športu, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 alebo osobne v sídle Úradu BSK na Sabinovskej 16, odbor školstva, mládeže a športu, kanc. č. 130, I. poschodie.
 
Termín ukončenia pripomienkového konania je 25. 03. 2009 o 12.00 hod. Tento Návrh VZN bude prerokovaný na Zasadnutí Zastupiteľstva BSK 15. apríla 2009.

Súvisiace dokumenty