Blindfriendly  8. 12. 2019 | Meniny má Marína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Bratislavský samosprávny kraj pripravil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.

 
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na úrade samosprávneho kraja. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto   ju   predkladá.   Na   ostatné   podnety   (názory,   námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 
Pripomienky je možné zasielať elektronickou poštou na adresu anna.stranavova@region-bsk.sk, písomne na adresu Bratislavský samosprávny kraj, odbor školstva, mládežea športu, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 alebo osobne v sídle Úradu BSK na Sabinovskej 16, odbor školstva, mládežea športu, kanc. č. 129, 1. poschodie.
 
Termín ukončenia pripomienkového konania je12. septembra 2008 o 12.00 hod. Tento Návrh VZN bude prerokovaný na Zasadnutí Zastupiteľstva BSK 17. septembra 2008.

Súvisiace dokumenty