Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Bratislavský samosprávny kraj pripravil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 8/2005 zo dňa 16. 3. 2005 o poskytovaní dotácií.

 
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 8/2005 o poskytovaní dotácií sa predkladá na základe doterajších skúseností a praxe pri poskytovaní dotácií. Zmena spočíva v rozšírení termínov na podávanie žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške presahujúcej 50.000,-Sk. Doterajšia úprava predpokladala podávanie takýchto žiadostí v termíne do 25.02. kalendárneho roka v ktorom sa má dotácia použiť. Návrh VZN predpokladá aj ďalší termín podávania žiadosti, a to do 30.06. Pri posudzovaní jednotlivých žiadostí potom osobitná komisia zváži rozdelenie vyčlenených finančných prostriedkov na dve etapy posudzovania žiadostí. Druhý termín posudzovania je navrhnutý s prihliadnutím na čas potrebný k uzatvoreniu príslušnej zmluvy vrátane dostatočného času na realizáciu predmetného projektu. Predkladaná novelizácia VZN je realizáciou uznesenia Z BSK č. 62/2008 zo dňa 25.06.2008 v znení uznesenia Z BSK č. 65/2008 zo dňa 17.09.2008
 
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na úrade samosprávneho kraja. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 
Pripomienky je možné zasielať elektronickou poštou na adresu: matus.saray@region-bsk.sk, písomne na adresu Bratislavský samosprávny kraj, právne oddelenie, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 alebo osobne v sídle Úradu BSK na Sabinovskej 16, do podateľne na prízemí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava.
 
Termín ukončenia pripomienkového konania: 10. októbra. 2008 o .12.00 hod.

Súvisiace dokumenty