Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK

Bratislavský samosprávny kraj pripravil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Bratislavským samosprávnym krajom.

 
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na úrade samosprávneho kraja. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju  predkladá.  Na  ostatné  podnety  (názory,  námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 
Pripomienky je možné zasielať elektronickou poštou na adresu marica.sikova@region-bsk.sk, písomne na adresu Bratislavský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 alebo osobne v sídle Úradu BSK na Sabinovskej 16, odbor sociálnych vecí, kanc. č. 103, 1. poschodie. Termín ukončenia pripomienkového konania je 04.12. 2008 o 12.00 hod. Tento Návrh VZN bude prerokovaný na Zasadnutí Zastupiteľstva BSK 10.12. 2008.