Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení


 
Bratislavský samosprávny kraj pripravil tri návrhy z oblasti sociálnych vecí:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade s § 75 až § 78 a § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.
 
 
3.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach zápisu do registra a výmazu z registra poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhom nariadení v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade samosprávneho kraja. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 
Pripomienky je možné zasielať elektronickou poštou na adresu e-mailom marica.sikova@region-bsk.sk, písomne na adresu Bratislavský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 alebo osobne v sídle Úradu BSK na Sabinovskej 16, odbor sociálnych vecí, kanc. č. 103, prvé poschodie.
 
Termín ukončenia pripomienkového konania pre všetky návrhy je 10.06.2009 o 12.00 hod. Návrhy VZN budú prerokované na Zasadnutí Zastupiteľstva BSK 17.06.2009.