Blindfriendly Utorok 22. 10. 2019 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Nové odbory na stredných školách majú zvýšiť záujem o odborné štúdium

 V školskom roku 2012/2013 je zapísaných celkovo 3 845 žiakov, z toho 2 776 na odborných školách a 1 069 na gymnáziách.

 
Ponuku škôl v pôsobnosti Bratislavského kraja obohatia od nasledujúceho školského roka 2012/2013 nové študijné a učebné odbory. „Chceme zvýšiť záujem uchádzačov o štúdium na našich školách, preto sme vytvorili podmienky na zaradenie nových študijných a učebných odborov. Ide napríklad o služby v cestovnom ruchu, v hotelierstve, vychovávateľstvo a opatrovateľskú činnosť ale aj v oblasti mechaniky či elektroniky,“ priblížil župan Pavol Frešo.
 
Novozaradené odbory do siete:
  • pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu - SOŠ Na pántoch 9 a SOŠ Farského 9
  • služby v cestovnom ruchu - Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • mechanik hasičskej techniky a podnikanie v remeslách a službách - SOŠ, Kysucká 14, Senec
  • vychovávateľstvo a opatrovateľská činnosť, manažment regionálneho cestovného ruchu, pracovník marketingu a grafický a priestorový dizajn - Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, organizačná zložka SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71,  Senec
  • mechanik strojov a zariadení a mechanik - mechatronik - SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava
  • elektrotechnika - elektrotechnické  zariadenia, mechanik elektrotechnik, elektromechanik - telekomunikačná technika a elektromechanik - oznamovacia a zabezpečovacia technika - SOŠ, Hlinícka 1,  Bratislava
 
„V nasledujúcom školskom roku skúšame aj experimentálne odbory ako predaj a servis vozidiel a manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu,“ doplnil župan Pavol Frešo. Predaj a servis vozidiel bude na SOŠ automobilovej J. Jonáša 5 v Bratislave a SOŠ Kysucká 14 v Senci, manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu na SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle v Bratislave. 
 
Vo všeobecnosti majú uchádzači najväčší záujem o štúdium na gymnáziách so štvorročným, resp. osemročným vzdelávacím programom. Na stredných odborných školách prevažuje záujem o odbory ekonomické, hotelierstvo, obchod a služby, pedagogické vedy, umenie a umelecko-remeselná tvorba. Najmenší záujem je o odbory strojárstva a ostatnej kovospracúvacej výroby, chemické odbory, spracovanie dreva, textil a odevníctvo.
 
V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je 58 škôl, z toho 14 gymnázií, 37 stredných odborných škôl, 2 konzervatóriá, 3 spojené školy a 2 jazykové školy. kraj zároveň spravuje 43 školských zariadení, z toho 16 školských internátov (1 je samostatný právny subjekt), 21 školských jedální, 1 školské stredisko záujmovej činnosti,  2 školské kluby detí a 3 strediská odbornej praxe.