Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Nové pravidlá teritoriálnej spolupráce 2007 – 2013 (Ako pripraviť dobrý projekt?)

Hlavným rozdielom medzi novou teritoriálnou spoluprácou v programovom období 2007 - 2013 a Interreg-om III (2004-6) je princíp vedúceho partnera (Lead Partner Principle). Slovenskí tvorcovia projektov majú ťažkosti si ho osvojiť. Tento princíp predpokladá pri tvorbe projektu v prvom rade širšie partnerstvo a teda spoluprácu minimálne dvoch - troch partnerov od samého začiatku prípravy projektu.

 

Jeden partner, zväčša nositeľ pôvodnej projektovej myšlienky, preberie vedúcu úlohu a je žiadateľom, teda oficiálnym nositeľom projektu (Lead Partnerom LP). Je kľúčové zdôrazniť, že ostatní partneri (Project Partner PP) sú riadnymi rovnocennými partnermi projektu, teda nielen formálnymi, ako tomu bolo v minulosti. Každý PP má v spoločnom projekte právo (povinnosť) zohľadniť svoje ciele premietnuté v jeho aktivitách, ktoré si v rámci spoločného projektu navrhne a tieto aktivity budú vyčíslené v spoločnom rozpočte. Preto ak ste LP vlastného projektu, dajte priestor svojim partnerom a ich návrhom a ak ste PP zahraničného projektu využite svoje právo a prispejte do spoločného projektu svojou časťou. Spoločná príprava projektu je jedným zo štyroch pilierov projektu (spoločná príprava, spoločná realizácia, spoločné financovanie, spoločný personál), nedovoľte preto, aby LP za vás rozhodol, aké máte vy v spoločnom projekte priority, aktivity a aký bude váš rozpočet.

Prvou fázou prípravy projektu je prezentácia projektovej myšlienky, jej rozpracovanie a hľadanie partnerov. Ak nemáte osobné kontakty na zahraničných partnerov je dobré zverejniť stručný popis svojej projektovej myšlienky na oficiálnych web stránkach príslušných programov (napr. www.sk-at.eu, www.central2013.eu) v sekcii partner search, alebo požiadať o pomoc a kontaktovať priamo technické sekretariáty príslušných programov (napr. see.jts@vati.hu). Z dôvodu efektívnosti je lepšie vymeniť si s partnerom počiatočné návrhy prostredníctvom e-mailu, aby sa predišlo všeobecným širokým debatám bez konkrétneho výsledku (druhá fáza prípravy projektu).

LP potom zvyčajne zosumarizuje všetky návrhy a v písomnej podobe ich ako odrazový mostík ďalšej spolupráce predostrie partnerom na spoločnom stretnutí, ktoré zvolá. Na začiatku je potrebné si položiť tieto základné otázky:
1) Aké sú východiská projektu? (zhodnotenie súčasnej situácie v danej oblasti, nastolenie problémov)
2) Čo chceme zmeniť? (stanovenie cieľov projektu)
3) Ako to dosiahnuť? (definovanie jednotlivých aktivít projektu, míľnikov, zapojenie jednotlivých partnerov) Nie každý partner musí participovať na všetkých aktivitách.

V tretej fáze prípravy projektu sú namieste nasledovné otázky:
4) Aké zdroje budeme potrebovať na vykonanie tejto práce/aktivít? (naplánovanie rozpočtu) Pozor na oprávnené a neoprávnené výdavky - viď. implementačný manuál alebo príručku pre žiadateľa.
5) Ako zistíme, že sme stanovené ciele v jednotlivých etapách realizácie projektu naozaj dosiahli? (rozvinutie systému indikátorov)

Pri písaní projektu je dôležité mať na pamäti zachovanie vnútornej logiky projektu, to znamená, že ciele projektu musia byť zjavne a logicky prepojené na zadefinované potreby a problémy, ciele sa musia odrážať v aktivitách a tie musia byť premietnuté do rozpočtu a tiež do výstupov projektu. Projekt musí byť dostatočne konkrétny, teda musí byť z textu zjavné (presne pomenované) čo chceme dosiahnuť a ako. Výsledky musia byť merateľné a kvantifikovateľné, ciele projektu realistické (dosiahnuteľné pri daných zdrojoch - finančných a personálnych).

Pri hľadaní partnera sa držte týchto základných pravidiel:
1) partner by mal zdieľať podobné potreby ako ostatní, mal by mať komplementárne skúsenosti (aby bolo čo vymieňať - transfer know-how)
2) partner by mal byť o potrebe projektu presvedčený, teda prejavovať záujem o aktívnu spoluprácu už pri príprave projektu (nezúčastnení partneri zvyknú neskôr od spolupráce odskočiť a tým spôsobia ostatným partnerom nemalé problémy)
3) partner by mal mať dostatočné finančné zázemie, aby zvládol spolufinancovanie a vlastne "predfinancovanie" projektových aktivít!
4) partner by mal mať dostatočné ľudské a technické zdroje na administráciu projektu, aby bola zabezpečená hladká implementácia projektu
5) partner by mal byť tematicky relevantný, teda taký, ktorý má dostatok poznatkov, kompetencií a skúseností v danej oblasti (aby mal čím prispieť k obsahu projektu)

Slovenskí tvorcovia projektov si musia v prvom rade zvyknúť, že život projektu nezačína jeho podaním na technický sekretariát (registráciou žiadosti) a nekončí posledným dňom realizácie projektu (vyúčtovaním).

Život projektu v novom programovom období 2007 - 13 má 6 etáp:
1) projektová myšlienka a rozvíjanie partnerstva (hľadanie partnerov, analýza potrieb partnerov, spoločné ciele)
2) spoločné rozpracovanie projektového zámeru a vypracovanie žiadosti (strategické zameranie, obsah, rozdelenie kompetencií, dodržanie podmienok príslušného programu, v ktorom žiadosť predkladáme)
3) podanie projektu (načas, riadne vyplnený formulár žiadosti, prílohy) - úloha najmä LP
4) podpísanie zmlúv (Riadiaci orgán a LP, LP a PP, pri cezhraničnej spolupráci aj PP a MVRR SR)
5) implementácia projektu
6) po-projektové aktivity, zabezpečenie udržateľnosti, spoločné využívanie výsledkov projektu, follow-up

Skutočný projektový partner sa zúčastňuje na všetkých etapách života projektu.

Viac informácií:
Monika Adameková
vedúca oddelenia teritoriálnej spolupráce
tel.: 02/4826 4617
e-mail: madamekova@region-bsk.sk