Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

O projekte/About the project


 

Základné informácie
Bratislavský samosprávny kraj sa stal oficiálnym partnerom v medzinárodnom projekte „Verejný povodňový núdzový a výstražný systém”, ktorý spája lokálne a národné varovné systémy vrátane sociálnych sietí.
Medzinárodný projekt je financovaný v rámci programu Európskej Únie pre vedu, výskum a inovácie Horizon 2020 a bol oficiálne spustený v auguste 2016.

Cieľ projektu: 
Projekt je zameraný na výskum, vývoj a inovácie v oblasti varovaní pred hroziacimi povodňami formou prepojenia jestvujúcich lokálnych aj národných varovných systémov, sociálnych sietí a technologických inovácií. Základným cieľom projektu je vyvinúť, testovať a zaviesť do praxe unikátny inovatívny varovný systém, ktorý bude po otestovaní zúčastnenými stranami distribuovaný do celého sveta. Cieľom projektu na území BSK je testovanie použitia inovatívnych technologických monitorovacích nástrojov pri povodniach pre potreby monitorovania a hodnotenia rizika v povodňami ohrozených oblastiach, najmä v MČ Rača a MČ Devín.

Obr. č. 1 Pilotné regióny

flood

Aktivity BSK:
1. Inštalácia 2 zrážkomerných a 2 vodomerných senzorov v monitorovaných oblastiach;
2. Účasť na konferenciách a rokovaniach pri výskume a vývoji projektu;
3. Pripomienkovanie výsledkov výskumu a vývoja, návrh na zlepšenie integrácie do jestvujúcich systémov, zlepšenie funkcionalít;
4. Poskytovanie súčinnosti pri plnení úloh ostatných projektových partnerov;
5. Fáza testovania software v spolupráci s ostatnými partnermi projektu;
6. Zber údajov od obyvateľstva prostredníctvom fungujúceho systému cez sociálne siete a ostatné integrované prepojenia;
7. Propagácia a publicita projektu.

Relevantné cieľové skupiny: občania, inštitúcie, podniky, zariadenia výskumu a rozvoja zaoberajúce sa protipovodňovou problematikou

Výstupy projektu:
1. Inovatívny varovný systém testovaný a zavedený do praxe v podmienkach BSK;
2. Zabezpečenie preventívneho aj represívneho monitoringu povodňového stavu riek a rizikových povodňových oblastí na území BSK;
3. Spolupráca miest a obcí, široké zapojenie obyvateľstva do aktivít protipovodňovej ochrany, zabezpečenie vzdelávacích aktivít smerom k samosprávam;
4. Zjednotenie a zefektívnenie všetkých procesov týkajúcich sa protipovodňových a výstražných systémov;
5. Zviditeľnenie samosprávneho kraja v rámci celej EÚ, následná medzinárodná spolupráca s nielen zúčastnenými partnermi projektu.
6. Pozitívny synergický efekt v súvislosti s ostatnými interregionálnymi projektami.

Rozpočet projektu:   3 226 375,00 EUR, z toho EÚ grant 2 528 630,63 EUR
Rozpočet pre BSK:   65 000,00 EUR;
Spolufinancovanie BSK:  0%, t. j. 0,00 EUR
Trvanie projektu:   36 mesiacov; 08/2016 – 07/2019

_________________________________________________________________________

The overall objective of the FLOOD-serv Project is to develop and to provide a pro-active and personalized citizen-centric public service application that enhances the involvement of the citizen and will harness the collaborative power of ICT networks (networks of people, of knowledge, of sensors) to raise awareness on flood risks and to enable collective risk mitigation solutions and response actions. Other general objectives are:


1. To empower local communities to directly participate in the design of emergency services dealing with floods mitigation actions.
2. Harness the power of new technologies, such as social media, and mobile technologies to increase the efficiency of public administrations in raising public awareness and education regarding floods risks, effects and impact.
3. Encourage the development and implementation of long-term, cost-effective and environmentally sound mitigation actions related to floods though an ICT-enabled cooperation and collaboration of all stakeholders: government, private sector, NGOs and other civil society organizations as well as citizens.
You can find more information on the www.floodserv-project.eu (which is a separate web-site than the FLOOD-serv Portal dedicated to dissemination of project results).