Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií


 
Názov projektu: Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií

Akronym: Heritage SK-AT
Hlavný partner: Bratislavský samosprávny kraj

Projektoví partneri:
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
 • Museumsmanagement NÖ
 • Kulturvernetzung NÖ
 • Marktgemeinde Jedenspeigen
Strategický partner: Malokarpatské múzeum v Pezinku

Rozpočet:
3 659 789,20 EUR
Zdroj podpory: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko (85% EFRR), zo štátneho príspevku 10% a vlastné spolufinancovanie 5%

Doba realizácie projektu:
1.7.2017-30.6.2020

Východisko:
Regióny na obidvoch stranách hranice Malokarpatský región a Weinviertel spája spoločná história a prepojenosť kultúrneho a prírodného dedičstva predovšetkým však príbuzne tradície: najmä víno a vinohradníctvo, gastronómia, folklór a tradičné remesla ako napr. keramika (majolika), ktoré postupom času začínajú v regióne upadať. Napriek čiastočnému úpadku niektorých tradícií a spretŕhaniu prirodzených väzieb regiónov a upadajúcemu záujmu mladej generácie o tradičné regionálne remeslá, región má reálny potenciál tieto tradície oživiť a kreatívne rozvinúť.
Hlavný problém: v prihraničných územiach Dolného Rakúska a Bratislavského kraja je absencia adekvátnych priestorov a ponúk pre tvorbu a prezentáciu špecifických regionálnych remesiel a produktov, nedostatočne zdokumentované prvky kultúrnej krajiny, ako aj nedostatok kultúrnych podujatí, možností vzdelávania, umeleckého vyžitia a kreatívnej sebarealizácie.

Cieľ:
Využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň pôjde o zmobilizovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, sa celkovo dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry.
Cieľové skupiny: amatérski/ profesionálni umelci, osvetoví a kultúrni pracovníci, umelecké školy, profesijné združenia a cechy, vinohradníci a vinári, široká a odborná verejnosť (v oblasti pamiatkovej obnovy, architektúry, etnografie, enológia atď.), organizácie cestovného ruchu, platformy ARGE Donauländer a Centrope, miestne a regionálne samosprávy.

Pracovné balíky/ Aktivity projektu:
1. Projektový manažment - Efektívne riadenie projektu a koordinácia jednotlivých projektových aktivít pre dosiahnutie výstupov (Koordinácia projektového tímu; Koordinácia projektových aktivít; Komunikácia s RO, SpS a FLC; Sumarizácia dokumentácie; Vypracovanie Monitorovacích a finančných správ; Vykonávanie prieskumov trhu/ verejného obstarávania; Stretnutia projektového tímu).
2. Publicita a komunikácia - Interná a Externá komunikácia (komunikácia v elektronických médiách a tlačové materiály).
3. Podpora tradícií a tradičných remesiel v cezhraničnom území/ Zachovávanie tradícií
Kultúra a umenie/ Workshop tradičných remesiel spojený s prezentáciou technologických postupov pri vytváraní diel (napr. výroba keramiky – majolika); Dva workshopy zamerané na prezentáciu kultúry a umenia; Odborná konferencia múzeí spojená s vernisážou; Dve Konferencie “Hmotné kultúrne dedičstvo”.
Víno a Vinohradníctvo/2x „Súťaž o najlepšie Vína odrody Veltlínske zelené“ spojená s verejnou degustáciou, Sprievodné podujatie v záhrade spojené s jablkovým hodovaním a mladým vínom, Jarmok/hody ako pred 100 rokmi s vínom, hudbou a tancom, Spoločná výmenná výstava k téme víno a vinohradníctvo , Video o víne a vinohradníctve.
Digitalizácia/inventarizácia prvkov kultúrnej krajiny/ kultúrno-historických významných remeselných zbierok v Dolnom Rakúsku a v Bratislavskom kraji; digitalizácia, dokumentácia vybraných zbierok so zameraním na tradičné remeslá; vytvorenie zásobníka dát.
4. Posilnenie cezhraničnej spolupráce/ Sieťovanie a prenos know-how - Dvojdňové odborné semináre zamerané na organizačné štruktúry a spoznávanie partnerov navzájom; Sprostredkovanie umelcov pre sympózia/výstavy/koncerty pre rôzne plánované podujatia; Sieťovanie a rozšírenie zásobníka kultúrnych dát; k výmene kontaktných informácií prispeje aj novovytvorený infobod v kultúrno-kreatívnom centre v Modre.
5. Cezhraničné dni otvorených ateliérov - Vytvorenie spoločného scenára pre cezhraničné dni otvorených ateliérov; zmobilizovanie umelcov; Zorganizovanie Dni otvorených ateliérov , exkurzie pre rakúskych umelcov v rámci Dni otvorených ateliérov v Bratislavskom kraji, Exkurzie pre SK amatérskych a profesionálnych umelcov do Dolného Rakúska , Vytvorenie dvojjazyčnej brožúry k dňom otvorených ateliérov.
6. Vytvorenie kultúrno-kreatívneho zázemia v prihraničnom území
 • Pilotná aktivita - Adaptácia kaštieľa a revitalizácia parku v Modre
 • Technické zázemie v priestoroch kaštieľa v Modre pre rôzne cieľové skupiny  - Salón Malokarpatských vín/ Archív vín, amatérski/ profesionálni umelci (Otvorené ateliéry ako spoločná aktivity s AT partnermi), verejnosť, osvetoví pracovníci, ZUŠ (Kreatívne centrum), združenia (Modranská beseda); infobod prvého kontaktu s kultúrou v území; výstavné priestory, sála pre malé javiskové formy, rôzne školiace a kurzové miestnosti, záhrada/ skleník;
 • Vybudovanie digitálno-dokumentačného centra kultúrneho dedičstva a kultúrnej krajiny
7. Sanácia, adaptácia a revitalizácia priestorov zámku Jedenspigen
 • Vybudovanie vinotéky s priestormi pre cezhraničnú prezentáciu, pre spoločné podujatia na tému víno a kultúra;
 • Adaptácia priestorov pre účely rozšírenia historickej výstavy s cezhraničným presahom (Slovensko/ Rakúsko/ Maďarsko) ako aj pre účely vybudovania spoločnej cezhraničnej výstavy o histórii a kultúre vína v oboch regiónoch;
 • Osadenie výťahu do expozičných priestorov;
 • Adaptácia priestorov vstupnej časti a východu. 
Hlavné výstupy projektu: Kultúrno-kreatívne centrum v Modre; digitálno-dokumentačné centrum so študovňou v Modre; adaptovaná vinotéka v Jedenspeigen; adaptované priestory pre potreby výstav v Jedenspeigen; zásobník dát digitalizovaného fondu; cezhraničné dni otvorených ateliérov; dvojdňové odborné semináre pre PP a odborné organizácie z BSK a Dolného Rakúska; exkurzie pre AT potenciálnych multiplikátorov regionálnej kultúry Dni Otvorených Ateliérov v Bratislavskom kraji; exkurzie pre amatérskych a profesionálnych umelcov z SK do Dolného Rakúska; odborné zborníky o hmotnom kultúrnom dedičstve; video o víne a vinohradníctve; súťaž o najlepšie odrody vína; spoločná výstava o víne; komparatívna publikácia regionálnych špecifických prvkov kultúrnej krajiny

Udržateľnosť: Po ukončení projektu sa naďalej bude prevádzkovať vytvorené multifunkčné Kultúrno-kreatívne centrum v Modre a reprezentačno-výstavné priestory s vinotékou v zámku Jedenspeigen. Vytvorené zázemie bude miestom pre sebarealizáciu cieľovej skupiny (napr. umelci/amatéri, žiaci/študenti, členovia cechov, vinári/vinohradníci atď.) a pre rôzne kultúrne a vzdelávacie podujatia (konferencie, semináre, workshopy, súťaže atď.), ako aj pre návštevníkov z oboch krajín SK-AT a ďalších prihraničných regiónov. Digitalizácia regionálnych špecifických predmetov a objektov v digitálno-dokumentačnom centre budú zabezpečované tímom expertov, čo prispeje k uchovaniu a sprístupneniu kultúrneho dedičstva modernými technológiami. V rámci priestorov kaštieľa v Modre bude pre záujemcov k dispozícií  študovňa. V budúcnosti sa plánuje s rozšírením zásobníka dát, nielen o počet jednotlivých údajov, ale aj o rôzne segmenty digitalizovaných prvkov. K dlhodobej udržateľnosti projektu prispejú spracované videá a tiež odborné a informačno-prezentačné publikácie.