Blindfriendly Pondelok 16. 9. 2019 | Meniny má Ľudomila Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Oznam pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s miestom prevádzkovania zdravotníckych zariadení v bratislavskom kraji

(ktorým vydal povolenie Bratislavský samosprávny kraj alebo Ministerstvo zdravotníctva SR) Novela zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je účinná od 01.04.2015. (Zmena sa týka tiež zákona č. zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

 
Podľa vyššie uvedenej novely vznikajú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) nové povinnosti.
Zmluvným PZS, tj. tým, ktorí majú aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov (§ 7 zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach) vznikajú nové povinnosti uvedené v tabuľke č.1.
Nezmluvným PZS, tj. tým, ktorí nemajú so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov (§ 7 zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach) vznikajú nové povinnosti uvedené v tabuľke č.2.
 
Tabuľka č. 1
povinnosť
ustanovenie zákona
termín splnenia povinnosti
preukázateľne  zaslať (doporučene alebo do podateľne BSK) samosprávnemu kraju zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu
§79 ods.1 písm. zw) zákona 578/2004
prvýkrát do 31.5.2015 a potom bezodkladne pri každej zmene
dodržiavaťzoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu
§79 ods.1 písm. zw) zákona 578/2004
od 1.6.2015
umiestniťna prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu
§79 ods.1 písm. zv) zákona 578/2004
od 1.6.2015
 
 
 
 
 
povinnosť
ustanovenie zákona
termín splnenia povinnosti
preukázateľne zaslať (doporučene poštou alebo do podateľne BSK) samosprávnemu kraju cenník všetkých zdravotných výkonov rozdelený na zdravotné výkony, pri ktorých PZS vyberá úhradu a na ostatné zdravotné výkony (ďalej len "cenník všetkých zdravotných výkonov")
§79 ods.1 písm. zu) zákona 578/2004
do 31.5.2015 a potom bezodkladne pri každej zmene
dodržiavaťcenník všetkých zdravotných výkonov
§79 ods.1 písm. zu) zákona 578/2004
toto ustanovenia bolo účinné aj doteraz, pokračuje aj po 1.4.2015
umiestniťna prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch, v priestoroch čakárne alebo v iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a na webovom sídle PZS, ak ho má zriadené cenník všetkých zdravotných výkonov
§79 ods.1 písm. g) zákona 578/2004
toto ustanovenia bolo účinné aj doteraz, pokračuje aj po 1.4.2015
 
Tabuľka č. 2:
povinnosť
ustanovenie zákona
termín splnenia povinnosti
preukázateľne zaslať samosprávnemu kraju cenník všetkých zdravotných výkonov rozdelený na zdravotné výkony, pri ktorých PZS vyberá úhradu a na ostatné zdravotné výkony (ďalej len "cenník všetkých zdravotných výkonov")
§79 ods.1 písm. zu) zákona 578/2004
do 31.5.2015 a potom bezodkladne pri každej zmene
dodržiavaťcenník všetkých zdravotných výkonov
§79 ods.1 písm. zu) zákona 578/2004
toto ustanovenia bolo účinné aj doteraz, pokračuje aj po 1.4.2015
umiestniťna prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch, v priestoroch čakárne alebo v iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a na webovom sídle PZS, ak ho má zriadené cenník všetkých zdravotných výkonov
§79 ods.1 písm. g) zákona 578/2004
toto ustanovenia bolo účinné aj doteraz, pokračuje aj po 1.4.2015
 
Dozor nad dodržiavaním vyššie uvedených povinností vykonáva samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia (zákon č. 578/2004, §81 ods. 1 písm. g))
Samosprávny kraj uloží poskytovateľovi za porušenie niektorej z vyššie uvedených povinností pokutu až do výšky 3 319 eur (zákon č. 578/2004, §82 ods. 9)
 
Bratislavský samosprávny kraj podľa novelizovaných právnych predpisov neschvaľuje cenník zdravotných výkonov ani zoznam zdravotných výkonov a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Informácie týkajúce sa novelizovaných právnych predpisov bude poskytovať od 01.04.2015 CALL centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
 
 

Súvisiace dokumenty