Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Oznámenie o zverejnení návrhu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb regiónu Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislavský samosprávny kraj na základe ustanovenia § 8 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (ďalej len zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb regiónu Bratislavského samosprávneho kraja na úradnej tabuli a na internetovej adrese Bratislavského samosprávneho kraja www.bratislavskykraj.sk.

 

Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb regiónu Bratislavského samosprávneho kraja

Fyzické osoby a právnické osoby môžu v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 zákona o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, v lehote od 23.03.2010 do 20.04.2010 na adrese:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Sabinovská ul. 16
P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25

v elektronickej forme na adresu: marica.sikova@region-bsk.sk, ivana.vanacka@region-bsk.sk.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporúčať úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Dátum vyvesenia: 23.03.2010
Dátum zvesenia: 20.04.2010, 12:00 hod.