Blindfriendly Streda 25. 4. 2018 | Meniny má Marek Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií platný od 1. 8.2003


 
1. čiernobiela kópia:
a) formátu A4 jednostranné
0,06 EUR / 2 Sk
b) formátu A4 obojstranne
 0,13 EUR / 4 Sk
c) formátu A3 jednostranné
0,16 EUR / 5 Sk
d) formátu A3 obojstranne
0, 33 EUR / 10 Sk

2. tlač z počítačovej tlačiarne:
a) formátu A4 čiernobiela kópia
0, 16 EUR / 5 Sk
b) formátu A3 čiernobiela kópia
0, 33 EUR / 10 Sk
c) formátu A4 farebná kópia
2, 32 EUR / 70 Sk
d) formátu A3 farebná kópia
2, 98 EUR / 90 Sk
e) scanovanie dokumentov
0, 33 EUR /  10 Sk /  1strana

3. technický nosič dát:
a) magnetofónová páska dĺžky 30 min.
2, 32 EUR / 70 Sk
b) disketa 3,5"
0, 99 EUR / 30 Sk
c) CD ROM
1, 65 EUR / 50 Sk

4. telefonické spojenie:
v súlade s cenníkom Slovenských telekomunikácií a. s.
a) faxové
0, 09 EUR / 3 Sk /  1 strana + podľa tarify Slovenských telekomunikácií a. s.
b) zaslanie e-mailu
0, 03 EUR / 1 Sk

5. cena za dobierku sa určuje ako súčet poštovného, poplatku za dobierku a poplatku za platbu poštovou poukážkou podľa Tarify poštových služieb. V zmysle tejto tarify je:
a) poštovné
poplatok, ktorého výška je určená cenníkom poštových služieb
b) poplatok za dobierku
0 ,29 EUR / 9 Sk
c) poplatok za platbu poštovou poukážkou
1/ pri hodnote listovej dobierky do 500 Sk
0, 23 EUR / 7 Sk
2/ pri hodnote listovej dobierky do 1000 Sk
0, 26 EUR / 8 Sk

6. Ak náklady vrátane poštovného nepresiahnu 0, 99 EUR / 30 Sk, písomné informácie sa zasielajú doporučenou zásielkou.

7. V prípade, ak odhadované náklady faxom presiahnu 0, 99 EUR / 30 Sk, žiadateľovi bude informácia poskytnutá listovou dobierkovou službou.

8. Pri osobnom prevzatí informácie sa náklady uhrádzajú v hotovosti v pokladni Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.   
 
Žiadateľ realizuje úhrady nákladov za sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:

a) v hotovosti do pokladne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Sabinovská 16, Bratislava, III. poschodie, číslo dverí 318

b) bezhotovostným prevodom na účet Bratislavského samosprávneho kraja vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.,
     č. účtu: 8225976/5200
     konštantný symbol 0558
     variabilný symbol 223001
 
c) poštovým peňažným poukazom „U“ na účet Bratislavského samosprávneho kraja vedený v OTP Banka Slovensko, a. s.,
    č. účtu: 8225976/5200
    konštantný symbol 0379,
    variabilný symbol 223001

V súlade s § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. sa úhrada odpúšťa, pokiaľ jej celková výška nepresahuje sumu 0,50 € / 15 Sk. Zároveň príslušný vedúci odboru úradu môže podľa čl.. VI, bodu 2 smernice č. 7/2002 v odôvodnených prípadoch odpustiť  zaplatenie úhrady za sprístupnenie informácií. Takým prípadom môže byť najmä ťaživá finančná situácia žiadateľa, prípadne iné dôvody hodné osobitného zreteľa.