Blindfriendly Streda 29. 1. 2020 | Meniny má Gašpar Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Smernica Úradu BSK o zabezpečení realizácie sprístupňovania informácií


 
Smernica č. 7/2002
zabezpečení realizácie slobodného prístupu k informáciám na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja


 

Čl. I


 

1.Smernica vymedzuje podrobnosti realizácie zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon“)zamestnancami Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „zamestnanec“) na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „úrad“)


 

Čl. II


 

Prijímanie a centrálna evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií


 

2. Žiadosti o sprístupnenie informácií (ďalej len „žiadosť“ ) sa prijímajú v podateľni úradu počas stanovenej pracovnej doby úradu. Mimo podateľňu prijímajú poverení zamestnanci žiadosti počas stanovených úradných hodín pre verejnosť. Podateľňa vedie centrálnu evidenciu žiadostí poskytnutie informácií spravidla v elektronickej forme a v písomnej forme a žiadosť po zaevidovaní postúpi na vybavenie. Ak bola žiadosť podaná mimo podateľne úradu, je zamestnanec, ktorý ju prijal, povinný postupovať nasledovne:

a) žiadosti podané písomne, faxom alebo elektronickou poštou bezodkladne odovzdá úradu na zaevidovanie,

b) o žiadosti podanej ústne alebo telefonicky vyhotoví záznam na tlačive uvedenom v prílohe č. 1 a žiadosť bezodkladne odovzdá podateľni úradu na  zaevidovanie.

3. Zamestnanci, ktorí nie sú príslušní vo veci sprístupňovania informácií konať, odkážu pri ústnej žiadosti žiadateľa na podateľňu úradu, alebo na povereného zamestnanca. 

Čl. III
 
Vybavovanie žiadostí na odboroch úradu
 
 
1. Evidenciu žiadostí došlých na príslušný odbor na vybavenie zabezpečuje vedúci príslušného odboru úradu ako poverený zamestnanec na príslušnom odbore ( ďalej len „poverený zamestnanec“ ). Zároveň je táto evidencia súčasťou centrálnej evidencie žiadostí v podateľni úradu.
2. Poverený zamestnanec zabezpečuje vedenie evidencie žiadostí tak, aby poskytoval údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie požadovaných informáciách. Evidencia musí v súlade s § 20 zákona obsahovať najmä tieto údaje:
a)  dátum podania žiadosti,
b)  obsah vyžiadanej informácie, forma podania ( napr. písomne, ústne, faxom, telefonicky, elektronickou poštou ) a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
c)  výsledok vybavenia žiadosti ( napr. poskytnutie informácií a v akej forme, výzva na doplnenie žiadosti, zápis o odložení žiadosti, vydanie rozhodnutia o poskytnutí informácií, rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu, postúpenie inému orgánu ),
d)   podanie opravného prostriedku ( dátum podania a výsledok vybavenia    podania ).
3. Spis sa po vybavení ukladá na príslušnom odbore a musí obsahovať všetky písomnosti,  týkajúce  sa  vybavovanej  žiadosti.  Všetky písomnosti  založené  v  spise   musia  byť  označené číslom z centrálnej evidencie žiadostí v podateľni úradu.
 
Čl. IV
Zodpovednosť za sprístupňovanie informácií
1. Za pravdivé, úplné a včasné sprístupnenie informácií je zodpovedný príslušný vedúci odboru ( poverený zamestnanec ) podľa zamerania činnosti a podľa druhu sprístupnených informácií.
2. Vedúci odboru ako poverený zamestnanec zodpovedá najmä za:
a) včasné a úplné sprístupnenie informácií,
b) zákonný postup pri prípadnom obmedzení prístupu k informáciám alebo ak informáciu nesprístupní v zmysle ustanovení § 8 až § 12 zákona,
c) dodržiavanie zákonných lehôt pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií,
d) vedenie evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií,
e) vybavovanie opravných prostriedkov proti rozhodnutiu vedúceho odboru o odmietnutí požadovanej informácie,
f) odbornú inštruktáž zamestnancov na odbore, ktorí sa podieľajú na príprave podkladov pri sprístupňovaní informácií,
g) zverejnenie najviac požadovaných informácií ako aj zoznamov a registrov nevylučujúcich verejnú prístupnosť na internetovej stránke úradu,
h) zverejnenie sadzobníka správnych poplatkov týkajúcich sa činnosti odboru pri sprístupňovaní informácií podľa zák. č. 45/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov a zverejnenie podrobností o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií na úradnej tabuli.
3. Pokiaľ  požadovaná  informácia  presahuje  zameranie  činnosti  jednotlivých  odborov, zodpovedá  za  sprístupnenie  informácie  riaditeľ  úradu  a  pokiaľ  požadovaná informácia zasahuje do činnosti útvaru kontroly zodpovedá za sprístupnenie informácie hlavný kontrolór Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „hlavný kontrolór“ ) ako poverení zamestnanci. Ustanovenia čl. IV, bodu 2 tejto smernice sa primerane vzťahujú na týchto zamestnancov. V prípade pochybností o príslušnosti podľa tohto bodu rozhoduje predseda Bratislavského samosprávneho kraja ( ďalej len „predseda“ ) alebo riaditeľ úradu o poverenom vedúcom zamestnancovi ( poverenom zamestnancovi ) na neodkladný návr koordinátora alebo vedúceho odboru úradu.
4. Materiálno technické zabezpečenie činnosti úradu spojené so sprístupňovaním informácií zabezpečuje organizačný odbor úradu.
5. Vedúci organizačného odboru úradu zodpovedá najmä za:
a) zverejňovanie informácií podľa § 5 ods. 1 zákona na zriadenej internetovej stránke a na úradnej tabuli úradu vo vestibule hlavnej budovy,
b) sprístupňovanie informácií podľa bodu a) z nasledovných úsekov činnosti najmä:
- činnosť zastupiteľstva a jej orgánov podľa § 5 ods. 2 a 6 zákona, predsedu, riaditeľa úradu a ďalších vedúcich zamestnancov úradu,
- organizačnú štruktúru a vnútornú prevádzku úradu, verejné obstarávanie tovarov a služieb,
- kvalifikáciu zamestnancov a personálnu agendu,
- medzinárodnú spoluprácu,
c) zabezpečovanie činnosti centrálnej evidencie v podateľni úradu písomnou a elektronickou formou,
d) zabezpečuje zverejnenie výšky materiálnych nákladov spojených s poskytovaním informácií.
6. Za účelom koordinovania činnosti jednotlivých odborov na úrade pri sprístupňovaní informácií zriaďuje sa funkcia koordinátora, ktorý je podriadený priamo predsedovi, prípadne riaditeľovi úradu.
7. Koordinátor zodpovedá najmä za:
a) koordinovanie činnosti jednotlivých odborov pri sprístupňovaní informácií,
b) vyhodnocovanie činnosti pri sprístupňovaní informácií a prijímanie účinných opatrení pri zistených nedostatkoch,
c) sledovanie kvality a aktuálnosti zverejnených informácií na internetovej stránke úradu a na úradných tabuliach,
d) postúpenie žiadosti v zákonnej lehote príslušnej povinnej osoby v prípade, že úrad požadované informácie nemá k dispozícii; ak takáto osoba nie je známa,  zodpovedá  za  vypracovanie podkladov na  rozhodnutie  predsedu o odmietnutí žiadosti ( § 15 v spojení s § 18 zákona ).
 8. Predseda ustanoví zamestnanca, ktorý plní funkciu koordinátora podľa čl. IV, bodu 6, 7 a ďalších tejto smernice. Koordinátorom je spravidla zamestnanec na sekretariáte predsedu.
 9. Koordinátor postupuje najmä podľa zákona a tejto smernice, sleduje dodržiavanie týchto právnych predpisov, poskytuje komplexné informácie najmä za zastupiteľstvo,   predsedu a úrad navonok a koordinuje príslušné postupy úradu, najmä vedúcich odborov úradu a dozerá na komplexnú evidenciu žiadosti vedenej v podateľni úradu a stav vybavenia žiadostí.
 
 
Čl. V
 
1. Zamestnanci a  poverení zamestnanci zabezpečujú obmedzenia prístupu k informáciám podľa § 8 až § 13 zákona.
 
 
Čl. VI
Úhrada nákladov
 
1. Informácia sa sprístupní až po preukázaní úhrady materiálnych nákladov spojených s jej poskytnutím. Výšku takýchto nákladov stanoví riaditeľ úradu na návrh vedúceho organizačného odboru úradu v súlade s právnym predpisom, najmä v súlade s § 21 zákona.
2. Vedúci odboru môže v odôvodnených prípadoch odpustiť zaplatenie úhrady za sprístupnenie informácií. Takým prípadom môže byť najmä ťaživá finančná situácia žiadateľa, prípadne z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
 
1. Úrad a zamestnanci sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona.
2. Opravné prostriedky proti rozhodnutiu povinnej osoby – Bratislavského samosprávneho kraja o odmietnutí požadovanej informácie možno podať v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
3. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby - zodpovedného povereného zamestnanca úradu uvedeného v čl. IV smernice rozhoduje predseda v súlade s § 19 ods. 2  zákona.
4. Predseda ako odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.
5. Súčasťou smernice sú prílohy č.1 a č.2, ktoré sú k dispozícii žiadateľom v podateľni, u poverených zamestnancov a u koordinátora.
6. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 19. 7. 2002
 
 
V Bratislave dňa 19. 7. 2002
 
 
 
                                                                                        Mgr. art. Ľubo Roman              
                                                                                                                               predseda                     
                                                                                            Bratislavského samosprávneho kraja
 
 
Prílohy podľa čl. 5
 
Príloha č.1
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
 
 
Ú S T N A  Ž I A D O S Ť
o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 
 
Evidenčné číslo:
 
Dátum a hodina podania žiadosti:
 
Forma žiadosti: osobne - telefonicky
 
Meno a adresa žiadateľa alebo názov organizácie:
 
Adresa žiadateľa, č. tel.:
 
Obsah požadovaných informácií:
 
 
 
 
Požadovaný spôsob poskytnutia informácií:
 
Žiadosť prevzal:
 
 
Vyjadrenie príslušného vedúceho odboru:
 
Spôsob vybavenia žiadosti: vybavenie - nevybavenie ( dôvody )
 
Forma vybavenia žiadosti: ústne osobne – ústne telefonicky
                                           písomne – zhotovením kópie ( odpisu ) – nahliadnutím do spisu
                                           faxom – elektronickou poštou – inak
 
Dátum vybavenia žiadosti:
 
Úhrada ...........................Sk zaplatená:   dňa ............................., č. dokladu.........................
 
Úhrada odpustená z dôvodu...................................................................................................
 
 
Podpis povereného zamestnanca - vedúceho odboru: ..........................................................
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Príloha č. 2
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
 
 
 
ROZHODNUTIE
 
o odmietnutí poskytnúť informáciu
 
 
 
V .................................dňa....................................                     Číslo.........................
 
 
Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ), § 46 a 47 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok )
 
nevyhovujem
 
žiadosti o poskytnutie informácie o.............................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ktorú podal ( kto ) ...............................................................kedy............................................
pod evidenčným číslom.......................................................
 
Odôvodnenie:
 
 
 
 
 
 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 19 zákona č. 211/2000  Z.z. o slobode informácií v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti, o ktorom rozhoduje predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
 
 
 
 
 

 .........................................

.........................................

.........................................

Otlačok okrúhlej
úradnej pečiatky

  podpis riaditeľa
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

 podpis povereného zamestnanca-
vedúceho odboru s uvedením mena a funkcie