Blindfriendly Utorok 7. 4. 2020 | Meniny má Zoltán Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[14. 10. 2014 18:34:00]

P O Z V Á N K A na VII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo BSK sa bude konať dňa 24.10.2014 (piatok) o 9.00 hod. v rokovacej sále na Úrade BSK, prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave

 
P O Z V Á N K A
                    
na VII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja,
ktoré sa uskutoční dňa
 
 
24. októbra 2014 (piatok) o 9.00 hod.
 
 
v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
 prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave
 
Program:
 
Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu
 
 • Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia september – október 2014
 
 • Informácia o vybavenej interpelácii poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
 
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ..../2014 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BSK pre prijímacie konanie na školský rok 2015/2016    
                                       
 • Návrh na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK    
                                  
 • Informácia o činnosti odboru SORO pre OPBK a implementácii projektov
 
 • Návrh na zrušenie prebytočnosti majetku samosprávneho kraja – areál bývalej ZSŠ potravinárskej, Harmincova 1, Bratislava
 
 • Návrh na prenájom nehnuteľnosti bývalého Gymnázia Haanova 28, 851 04 Bratislava, vo vlastníctve BSK
 
 • Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Strednej odbornej školy Hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9,  831 06  Bratislava  
                                                          
 • Návrh na poskytnutie dotácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK - Mesto Malacky na rok 2014
 
 • Návrh na udelenie ocenení BSK za rok 2014       
 
 • Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
 
 •  Záver
 
 
 
 
Poznámka:
V čase zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja je pre poslancov Z BSK zabezpečené parkovanie na parkovisku BSK.
Pri vstupe na parkovisko sa preukážte strážnej službe poslaneckým preukazom alebo pozvánkou.