Blindfriendly Utorok 20. 8. 2019 | Meniny má Anabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

P O Z V Á N K A na XXII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Rokovanie Zastupiteľstva BSK sa uskutoční 7. decembra 2012 (piatok) o 9.00 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave.

 
Program:
 
Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu
 
 
 
 • Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia november a december 2012                                                                     
 • Návrh plánu zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2013
 • Návrh na schválenie Partnerskej dohody k projektu „TransDanube“ spolufinancovaného z prostriedkov Programu Juhovýchodná Európa“
 • Návrh na schválenie Doplnku k dohode medzi vedúcim partnerom a partnermi projektu pre projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko (Dohoda o partnerstve projektu „family net“)
 • Návrh na kúpu pozemkov v katastrálnom území Devínska Nová Ves, pod stavbou Cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2012 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
 • Správa o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2012 do 30.9.2012
 • Návrh na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2012
 • Návrh Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2013 – 2015
 • Informácia o priebehu spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014 - 2020
 • Návrh Integrovaná doprava Bratislavského kraja – Zavedenie I. etapy
 • Návrh na udelenie ocenení Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2012
 • Návrh mimosúdneho vysporiadania s J. F. Hlaváček. Poradenské, konzultačné a obchodno-sprostredkovateľské služby
 • Návrh na predaj prebytočného majetku – nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica, Okres Bratislava IV, LV č. 4877
 • Návrh na predaj prebytočného majetku – nehnuteľností pozemky pri budove Polikliniky Senec, v k. ú. Senec, LV č. 6488
 • Návrh na predaj areálu bývalého Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Modre – Harmónii, vedeného na LV č. 503, v k. ú. Modra
 • Návrh na predaj nehnuteľného majetku – bývalého vojenského areálu v Plaveckom Podhradí, vedeného na LV č. 1042
 • Analýza využitia pozemkov vo vlastníctve 1. župná, a.s.
 • Návrh na menovanie PhDr. Martina Hrubalu, PhD. do funkcie riaditeľa Malokarpatského múzea v Pezinku, M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, s účinnosťou od 01.01.2013
 • Zmluva o spolupráci pri riešení technického stavu cesty III/50310 medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťami Holcim (Slovensko) a.s., Baumit spol. s r.o., ALAS SLOVAKIA spol. s r.o.
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2013
 
 • Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácia

   

  Záver