Blindfriendly  17. 11. 2019 | Meniny má Klaudia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

P O Z V Á N K A na XXV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (21.6.2013)

XXV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 21. júna 2013 (piatok) o 9.00 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave.

 

 

Otvorenie zasadnutia

Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

 

 

 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho
kraja s termínom plnenia máj a jún 2013

2. Informácia o vybavenej interpelácii poslanca Zastupiteľstva Bratislavského

samosprávneho kraja zo dňa 21.05.2013

 

 

 

3. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova“ v rámci Integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti OPBK – Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

 

4. Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu „Rekonštrukcia a zriadenie bezpečného ženského domu“

5. Správa o plnení rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 31.3.2013

 

6. Návrh záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2012

7. Informácia o prerozdelení dane z príjmov FO a dane z motorových vozidiel v rámci VÚC

8. Návrh na poskytnutie dotácie Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave na opravu ciest II. a III. triedy na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

9. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2018

10. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014-2020

11. Návrh – Určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených, sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií

12. Návrh na schválenie nominácie členov výboru pre otázky zamestnanosti v zmysle § 16 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

13. Návrh Zmluva o spolupráci pri zabezpečení ÚPS a LSPP v nemocnici v Malackách medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Nemocničná a.s.

14. Návrh na schválenie odplatného vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava spočívajúceho v uložení a zriadení Elektroenergetických stavieb na majetku BSK

15. Návrh zámeru spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja a Mestskej časti Bratislava – Petržalka na vybudovaní objektu plavárne na území Mestskej časti Bratislava - Petržalka

16. Informácia o implementácií OP INTERACT II v programovom období 2007-2013

17. Informácia o projekte efektívnej podpory kardio-metabolického zdravia v prostredí stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja „Rešpekt pre zdravie“

18. Informácia o činnosti odboru SORO pre OPBK a implementácii projektov

19. Informácia o zámere na obnovu a využitie kaštieľa v Malinove

20. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2013

21. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie

 

22. Záver

 

 

 

Program: