Blindfriendly Štvrtok 18. 10. 2018 | Meniny má Lukáš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pamätný list predsedu BSK

je udeľovaný fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja.

 

 
RNDr. Jiří Čapek
Nominovaný za dlhoročné organizačné aktivity v oblasti školského športu. RNDr. Čapek už 50 rokov pôsobí ako učiteľ telesnej výchovy a matematiky na SOŠ polygrafickej v Bratislave. Od začiatku svojej pedagogickej kariéry sa popri vyučovaniu venoval vedeniu záujmových krúžkov pre študentov. Organizuje a zabezpečuje školské športové súťaže a podujatia vo vybraných športových odvetviach - O putovný pohár predsedu BSK. V minulosti pôsobil tiež ako krajský vedúci Spartakiád, spolupracoval s FTVŠ ako fakultný učiteľ telesnej výchovy a v rokoch 2005 - 2017 pracoval na projekte Otvorená škola - oblasť športu. Vypracovával tiež projekt pre školský športový areál, ktorého je správcom, v rámci zámeru rekonštrukcie školy. Aj v oblasti matematiky prekročil rámec SOŠ, v 80. rokoch pôsobil ako lektor učebníc matematiky pre SOŠ a SOU, podľa ktorých sa učí dodnes.
PhDr. Jozef Klačka
Nominovaný je historik a archivár, je spoluautorom 4 monografií, autorom stovky popularizačných článkov, posudkov a recenzií. Pôsobil v Štátnom archíve v Bratislave a neskôr v Ústrednom archíve SAV, stál pri jeho budovaní a viac ako 20 rokov ho viedol ako riaditeľ. Pod jeho vedením sa archív stal dôležitým článkom SAV a nemalou mierou prispel k spracovaniu dejín vedy a techniky na Slovensku. Ako člen Vedeckej archívnej rady Ministerstva vnútra SR sa podieľal na príprave zákona o archívoch a registratúrach a spolupracoval na príprave odborného terminologického slovníka archívnictva. Je aktívnym členom výboru Snemu SAV, členom vedeckej rady ministra vnútra SR, členom dvoch komisií poradných orgánov Predsedníctva SAV a členom poradnej komisie ministra kultúry pre menšiny. Je členom Slovenskej historickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti pre dejiny vedy a techniky.
Erzsébet Kubicskó
Nominovaná celý svoj profesijný život venovala výchove najmenších detí a bola a je aktívnou účastníčkou verejného života v Podunajských Biskupiciach. Viac ako 35 rokov pracovala v materskej škole na Staromlynskej ulici v Podunajských Biskupiciach, z toho 10 rokov ako jej riaditeľka. Počas svojho pôsobenia v materskej škole sa vzdelávala a absolvovala školenia. Dodnes sa zapája do verejného života, niekoľko rokov je členkou kultúrnej komisie pri Miestnom zastupiteľstve MČ Podunajské Biskupice. Je aktívnou členkou miestnej organizácie Csemadok, kde zastáva funkciu kontrolórky, je členkou Nadácie Posonium a pri každých voľbách je členkou volebnej komisie.
Dekan Mons. Félix Mikula
Počas svojho 28 ročného pôsobenia vo farnosti sa zaslúžil o obnovenie a zveľadenie kostola sv. Štefana v Stupave, kostola sv. Šebastiána a Rócha v Máste a kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Borinke. Spoločne s farníkmi postavil na mieste bývalej kaplnky pastoračné centrum, v ktorom sa konajú spoločné akcie pre deti, mládež, dospelých, prednášky a pod. Aktuálne vynakladá úsilie na obnovu kultúrnej pamiatky - Kalvárie v Stupave. Svojím prístupom, dobrosrdečnosťou a otvorenosťou ovplyvnil generácie mladých ľudí. Nominovaný dlhoročne spolupracuje s DSS a ZpS Kaštieľ, navštevuje ich klientov, vedie s nimi duchovné rozhovory, uskutočňuje pravidelné katolícke omše pre imobilných, zabezpečuje rozlúčky so zosnulými klientami DSS a ZpS, ktorí nemali žiadnych rodinných príslušníkov. Klientom umožňuje prijímať sviatosti zmierenia a pomazanie chorých.
Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
Nominovaná za viac ako tridsaťročnú prácu v oblasti popularizácie vedy a ľudových tradícií na Slovensku. Katarína Nádaská je etnologička a historička, autorka knižných publikácií o ľudových zvykoch a tradíciách ako napríklad Slovenský rok, Čím žila slovenská rodina, Rok v slovenskej ľudovej kuchyni a mnohých ďalších. Pôsobila ako vedecko - výskumná pracovníčka na UK v Bratislave a ako pedagóg na viacerých univerzitách. Pracovala ako kurátorka a literárna historička v Múzeu mesta Bratislava aj ako odborná vedecká pracovníčka v Divadelnom ústave v Bratislave. Dlhé roky nezištne odovzdáva svoje poznatky širokej verejnosti, uskutočňuje prednášky v spolupráci s knižnicami, školami a osvetovými centrami. Svojimi vedecko-výskumnými prácami prispieva k zachovaniu a rozvoju tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku. Svoje vedomosti a poznatky v oblasti ľudových zvykov a tradícii už niekoľko rokov pri príležitosti rôznych sviatkov ochotne a nezištne poskytuje aj mesačníku Bratislavský kraj, ktorý vydáva Bratislavský samosprávny kraj.
Ing. Alena Trančíkova
Nominovaná je vedúcou odboru životného prostredia a kvality vôd v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Patrí medzi popredných odborníkov v oblasti ochrany vôd a zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. Vďaka jej aktivitám sa podarilo ochrániť vodárenské zdroje, ktoré zásobujú obyvateľov Bratislavského kraja pitnou vodou. Ing. Trančíkova zastupuje Asociáciu vodárenských spoločností Slovenska v Európskej komisii pre pitné vody EurEau1 v pozícii experta pre pitné vody. Bola a je aktívna pri rôznych projektoch napr. ako členka riadiaceho výboru NATURA 2000, členka pracovnej komisie pre adaptáciu Bratislavy na zmenu klímy, členka pracovnej skupiny pre tvorbu charty Urban Water Agenda 2030,... Nominovaná aktívne spolupracuje s Úradom BSK pri ochrane zdrojov pitnej vody pre obyvateľov kraja. Je aktívna pri riešení odstránenia skládky CHZJD, ochrane lužných lesov a aktívne podporuje vyhlásenie NP Podunajsko.