Blindfriendly Sobota 19. 1. 2019 | Meniny má Drahomíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

PODANIE ŽIADOSTI ID- Individuálne dotácie

Žiadosti musia byť vypracované a musia k nim byť pripojené všetky doklady podľa VZN BSK č. 2/2016.

 

POSTUP


1. Žiadateľ je povinný vyplniť a registrovať žiadosť a povinné prílohy v elektronickom informačnom systéme na doméne http://dotacie.bratislavskykraj.sk/. Elektronický informačný systém slúži na zlepšenie komfortu a zjednodušenie prístupu pre žiadateľov. Systém žiadateľa vedie krok po kroku od vyplnenia žiadosti až po vkladanie povinných príloh. Na záver systém žiadosť skompletizuje a umožní žiadateľovi ju zaregistrovať a vytlačiť (bod 2).
2. Žiadosť a povinné prílohy, ktoré žiadateľ zaregistroval v elektronickom systéme, je povinný následne vytlačiť a predložiť aj v tlačenej podobe. Takto podané žiadosti musia mať výrazné označenie „INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE“. Vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s prílohami žiadateľ zašle na adresu BSK, resp. podá na podateľni úradu BSK do stanoveného termínu (rozhoduje dátum na pečiatke pošty alebo poštovej služby, resp. dátum doručenia na podateľňu). Žiadosť o dotáciu sa považuje za doručenú ak je v stanovenej lehote doručená v úradných hodinách do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej č. 16 v Bratislave, alebo ak je v stanovenej lehote podaná na pošte.

ADRESA
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P. O. Box 106
820 05 Bratislava 25


PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE INDIVIDUÁLNEJ DOTÁCIE

1. Kedy je možné žiadať o Individuálnu dotáciu
Individuálne žiadosti sa podávajú celoročne, najmenej 45 dní pred začiatkom realizácie projektu, najneskôr však do 30. septembra príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa projekt na daný účel realizuje. Predseda BSK môže rozhodnúť o výnimke z tejto lehoty. Forma registrácie žiadosti je v elektronickom informačnom systéme a zároveň vo fyzickej podobe do podateľne BSK.


2. Kto môže žiadať o dotáciu
O individuálnu dotáciu môže požiadať na základe VZN_c_2_2016
1. obec, mesto alebo mestská časť na území BSK,
2. iná právnická osoba ako uvedeným v písm. a) časti 4 tejto výzvy, ktorej BSK nie je zakladateľom, ktorá má sídlo na území BSK (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť), a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území BSK.

3. Aká je maximálna výška poskytnutia Individuálnej dotácie
Maximálna výška individuálnej dotácie nesmie prekročiť žiadanú sumu 5 000 EUR vrátane, v rámci jednej žiadosti, pričom platí pravidlo, že maximálna výška dotácií (týka sa všetkých žiadostí o dotáciu v rámci jedného rozpočtového roka, vrátane dotačných schém) poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť sumu 20 000 EUR.
V prípade pridelenia dotácie sa umožňuje refundácia nákladov (všetky oprávnené náklady podľa VZN BSK č. 2/2016) spojených s prípravou projektu, ktoré sa realizovali v danom rozpočtovom roku a časovo predchádzali dátumu realizácie a schváleniu dotácií.


4. Čo nemôže byť podporené
Individuálne dotácie na základe VZN BSK č. 2/2016 nemožno poskytnúť najmä na:
1. úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
2. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
3. splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
4. úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov,
5. úhradu stravného a cestovných náhrad zamestnancov, nákup pohonných hmôt, nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
6. predprojektovú prípravu pri investičných projektoch,
7. fixné prevádzkové náklady organizácie  (nájom, energie, vodné – stočné, plyn, fondy opráv a pod.),
8. nákup osobných automobilov,
9. bankové, správne, poštové a manipulačné poplatky,
10. nákup pozemkov a prenájom pozemkov na obdobie presahujúce lehotu realizácie projektu.
Dotáciu nemožno ďalej poskytnúť žiadateľovi, ktorý:
1. nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, miest, mestských častí a vyšších územných celkov,
2. má záznam v registri trestov alebo ktorého štatutárny zástupca má záznam v registri trestov, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, alebo vyšší územný celok,
3. poruší zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
4. nedoplnil žiadosť v stanovenej lehote,
5. je politickou stranou, politickým hnutím a ich koalíciou.

5. Postup pri podávaní žiadosti o dotáciu
Žiadosti musia byť vypracované a musia k nim byť pripojené všetky doklady podľa VZN BSK č. 2/2016.
1. Žiadateľ je povinný vyplniť a registrovať žiadosť a povinné prílohy v elektronickom informačnom systéme na doméne http://dotacie.bratislavskykraj.sk/. Elektronický informačný systém slúži na zlepšenie komfortu a zjednodušenie prístupu pre žiadateľov. Systém žiadateľa vedie krok po kroku od vyplnenia žiadosti až po vkladanie povinných príloh. Na záver systém žiadosť skompletizuje a umožní žiadateľovi ju zaregistrovať a vytlačiť.
2. Žiadosť a povinné prílohy, ktoré žiadateľ zaregistroval v elektronickom systéme, je povinný vytlačiť a predložiť aj v tlačenej podobe. Takto podané žiadosti musia mať výrazné označenie „Individuálne dotácie“. Vytlačenú žiadosť žiadateľ zašle na adresu BSK, resp. podá na podateľni úradu BSK do stanoveného termínu (rozhoduje dátum na pečiatke pošty alebo poštovej služby, resp. dátum doručenia na podateľňu).
Lehota na predkladanie zaregistrovanej individuálnej žiadostí je maximálne do 30.09.2018 (vrátane). Žiadosti je potrebné predložiť v elektronickej aj v písomnej podobe.
Žiadosť o dotáciu sa považuje za doručenú ak je v stanovenej lehote doručená v úradných hodinách do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej č. 16 v Bratislave, alebo ak je v stanovenej lehote podaná na pošte. V prípade elektronickej služby BSK platí termín podania prostredníctvom danej služby, ktorá nahrádza podateľňu.
Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená, podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa a musia k nej byť pripojené nasledovné doklady (originál alebo osvedčená kópia pokiaľ nie je uvedené inak):
Povinné prílohy:
1. kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa (napr. stanovy občianskeho združenia, štatút neziskovej organizácie, nadačná listina), okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, vyšší územný celok, obchodná spoločnosť,
2. výpis z obchodného registra, registra občianskych združení alebo obdobného registra, ku dňu doručenia na BSK, ak ide o právnickú osobu, osvedčujúci oprávnenie na vykonávanie činnosti, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, vyšší územný celok, nie starší ako 3 mesiace, originál alebo overená kópia
3. výpis zo živnostenského registra alebo obdobného registra, ku dňu doručenia na BSK, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri alebo v obdobnom registri, osvedčujúci oprávnenie na vykonávanie činnosti, nie starší ako 3 mesiace, originál alebo overená kópia
4. kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie preukázané vo výpise z príslušného registra (napr.  kópia menovacieho dekrétu, iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu),
5. výpis z príslušného registra alebo doklad o pridelení daňového identifikačného čísla, ak ide o fyzickú osobu vykonávajúcu slobodné povolania,
6. doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bežného účtu), na ktorý má byť dotácia poukázaná,
7. doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti,
8. súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu, ak je predmetom dotácie pamiatkovo chránený objekt,
Poznámka: podrobná charakteristika činnosti žiadateľa, pokiaľ žiadateľom nie je obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok, podrobný popis projektu, najmä jeho účel, zámer, ciele, vecná náplň, termín, miesto, podrobný rozpočet projektu spolu s vyznačením položiek, na ktoré žiadateľ požaduje dotáciu, a kompletné údaje o ďalších zdrojoch financovania projektu podľa VZN BSK č. 2/2016, sú súčasťou formulára žiadosti, ktorý je prílohou č. 1.
Žiadateľ, ktorého žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, bude bezodkladne vyzvaný na jej doplnenie, pričom na doplnenie žiadosti bude mať 5 pracovných dní odo dňa vyzvania k doplneniu. Vyzvanie na doplnenie bude zaslané na e-mailovú adresu kontaktnej osoby zodpovednej za projekt, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti. POZOR! Žiadosť, ktorá nespĺňa predpísané náležitosti a nie je doplnená do lehoty stanovenej vo vyzvaní na doplnenie, nebude posudzovaná.


Dôvody vyradenia žiadosti:
• žiadosť bola podaná po termíne,
• žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná v elektronickom systéme a v tlačenej podobe (prípadne prostredníctvom elektronickej služby BSK) podľa pravidiel VZN č. 2/2016,
• v žiadosti chýbali informácie, nevyhnuté pre jej posúdenie,
• žiadosť nebola doplnená o povinné prílohy ani po termíne stanovenom vo vyzvaní na doplnenie,

6. Proces posudzovania žiadostí
Žiadosti o  poskytnutie individuálnych dotácií budú posudzované v zmysle  VZN BSK č. 2/2016 nasledovne:
Posúdenie formálnych náležitostí žiadostí vykoná Úrad Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom Oddelenia dotácií.  Žiadateľ, ktorého žiadosť o dotáciu nebude spĺňať náležitosti predpísané VZN BSK č. 2/2016, bude bezodkladne vyzvaný na doplnenie žiadosti. Ak nebude takáto žiadosť v lehote stanovenej vo vyzvaní doplnená, prípadne nebude spĺňať podmienky oprávnenosti, nebude posudzovaná. Žiadosti, ktoré splnia formálne náležitosti podľa VZN BSK č. 2/2016, budú postúpené na posúdenie predsedovi BSK.
Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok. Materiály zaslané na Úrad BSK v rámci individuálnych dotácií sa žiadateľom nevracajú.
Informácia o výsledku rozhodovania bude poskytnutá žiadateľom po rozhodnutí a schválení predsedom BSK najneskôr do 30 dní od podania žiadosti.

7. Zmluvné podmienky
Po schválení dotácie je úspešný žiadateľ povinný do 30 dní po oznámení o schválení dotácie doplniť nasledovné doklady v origináli:
1. výpis z registra trestov žiadateľa alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa ku dňu doručenia na BSK nie starší ako 3 mesiace, originál alebo overená kópia, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok,
2. potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, ktoré ku dňu doručenia na BSK nie je staršie ako 3mesiace, originál alebo overená kópia,
3. potvrdenia o vyrovnaní všetkých záväzkov voči štátu (inšpektorátu práce, sociálnej a všetkých zdravotných poisťovní), ku dňu doručenia na BSK nie staršie ako 3 mesiace, originál alebo overená kópia
4. potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ku dňu doručenia na BSK nie staršie ako 3 mesiace,
5. potvrdenie príslušného súdu o tom, že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie, ku dňu doručenia na BSK nie staršie ako 3
V prípade, že úspešný žiadateľ ani v lehote 45 dní od oznámenia o schválení dotácie nepredloží všetky požadované doklady, schválená dotácia tomuto žiadateľovi stráca platnosť.
BSK uzatvorí so žiadateľom, ktorému sa poskytuje dotácia, písomnú Zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva”). Zmluva obsahuje najmä tieto náležitosti:
1. označenie zmluvných strán,
2. účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
3. výšku dotácie,
4. číslo bankového účtu príjemcu dotácie, na ktorý má byť dotácia poukázaná, kód a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
5. podmienky poskytnutia a použitia dotácie,
6. lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu,
7. lehotu a spôsob zúčtovania dotácie,
8. spôsob kontroly hospodárneho a efektívneho použitia dotácie,
9. dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy,
10. vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
11. povinnosť oznámenia zmeny identifikačných údajov príjemcu dotácie v určenej lehote,
12. povinnosť príjemcu dotácie, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá do¬tácia v celej výške zo štátneho rozpočtu,
13. lehotu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
14. ustanovenie o zmluvnej pokute za nedodržanie predmetu a podmienok zmluvy.

8.  Súvisiace dokumenty
1. Príloha č.1 Žiadosť – vzor formulára
2. Príloha č.2 Zúčtovanie – vzor formulára
3. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK č. 2/2016
Informácie o VZN BSK č. 2/2016 sú k dispozícii na web stránke Bratislavského samosprávneho kraja www.bratislavskykraj.sk v sekcii Dotácie.

9. Konzultácie
Bližšie informácie o individuálnych dotáciách ako aj konzultácie poskytnú referenti Oddelenia dotácií Úradu BSK: Janette Filipová, tel. č. 48 264 440, email: janette.filipova@region-bsk.sk a Zuzana Kadnárová, tel. č.: 48 264 441, email: zuzana.kadnarova@region-bsk.sk v pondelok a stredu od 8:00 do 12:00, alebo osobne v sídle BSK (termín osobnej konzultácie je potrebné dohodnúť vopred, pričom platia úradné dni a hodiny pre styk s verejnosťou). Konzultácie nie sú pre žiadateľov povinné.


KONTAKT
Oddelenie dotácií
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, P. O. Box 106
820 05 Bratislava 25
www.bratislavskykraj.sk
 
 
ZHRNUTIE

1. Objem finančných prostriedkov schválených na poskytovanie individuálnych dotácií v príslušnom rozpočtovom roku je určený ako 20 % z celkovej alokovanej sumy na poskytovanie dotácií na príslušní rozpočtový rok.
2. Maximálna výška individuálnej dotácie nesmie prekročiť sumu 5 000 EUR vrátane v rámci jednej žiadosti, pričom platí pravidlo, že maximálna výška dotácií poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť sumu 20 000 EUR.
3. Individuálne dotácie sa podávajú celoročne, najmenej 45 dní pred začiatkom realizácie projektu, najneskôr však do 30. septembra príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa projekt na daný účel realizuje.
4. Žiadosti o poskytnutie individuálnej dotácie, budú posúdené na základe vyššie uvedených kritérií a budú predložené na schválenie predsedovi BSK.
5. Pre individuálne dotácie platí podanie prostredníctvom elektronického informačného systému totožné s podávaním žiadostí v rámci dotačných schém.

Tab.: Individuálne dotácie v roku 2018
Tabulka 11.JPG

Tabulka12.JPG

Alokované finančné prostriedky 522 885,83 €
Žiadateľ všetci oprávnení žiadatelia
Počet žiadostí / žiadateľ / rok nie je stanovený
Maximálna žiadaná suma v rámci jednej žiadosti 5000,00 EUR
Povinné spolufinancovanie
(% z požadovanej sumy) nie je stanovené
Maximálna žiadaná suma Maximálna úhrnná výška dotácií poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku (POZOR: týka sa všetkých žiadostí o dotáciu v rámci jedného rozpočtového roka, vrátane dotačných schém) nesmie prekročiť sumu 20 000 EUR.


Lehota na predkladanie zaregistrovanej žiadostí v elektronickej aj v písomnej podobe do 30.9.2018

Súvisiace dokumenty