Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Informácia k poskytovaniu lekárenskej starostlivosti – podmienky získania povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, výdajni zdravotníckych, ortopedicko- protetických a audio – protetických zdravotníckych pomôcok.

 

 
P O K Y N Y   P R E   Ž I A D A T E Ľ A 
o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 
Fyzická osoba – FO
 
Všetky doklady, na základe ktorých sa vydáva povolenie musia byť originály alebo overené kópie.
 
Žiadosť musí obsahovať:
 • meno a priezvisko žiadateľa, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo
 • meno a priezvisko, adresu bydliska, rodné číslo a dátum narodenia odborného zástupcu, ak je ustanovený
 • druh poskytovania lekárenskej starostlivosti
 • adresu umiestnenia lekárne/výdajne  
 • deň začatia zaobchádzania s liekmi a zdravotníckymi pomôckami.
 
K žiadosti je potrebné doložiť:
 • doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo o vlastníctve priestorov, v ktorých bude umiestnená lekáreň/výdajňa  
 • súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 • súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 • výpis z registra trestov žiadateľa a odborného zástupcu žiadateľa, ak je ustanovený,  nie starší ako tri mesiace
 • doklad o dôveryhodnosti žiadateľa podľa § 3 ods. 6 zákona
 • doklad o odbornej spôsobilosti, resp. o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu, ak je ustanovený
 • príslušný vysokoškolský diplom alebo maturitné vysvedčenie odborného zástupcu
 • licencia na výkon zdravotníckeho povolania alebo  na výkon činnosti odborného zástupcu  
 • (u lekární )doklad o odbornej praxi najmenej 5 rokov alebo špecializačný index
 • notársky overené čestné prehlásenie žiadateľa alebo odborného zástupcu, ak je ustanovený, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti
 • záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti a umiestneniu lekárne/výdajne  
 • pracovnú zmluvu odborného zástupcu, ak je ustanovený
 • IČO, ako bolo pridelené, príp. živnostenské oprávnenie
 
Pri podaní žiadosti je žiadateľ povinný zaplatiťsprávny poplatok - 80,- € (v súlade  so Sadzobníkom správnych poplatkov, položka 150 písm. a) a doklad o zaplatení priložiť k žiadosti.
 
Úhradu je možné realizovať:
 • bankovým prevodom č. ú.  SK17 8180 0000 0070 0048 7447,  VS:221004 KS:0558 ŠS:07
 • poštovou poukážkou
 • v pokladni BSK v rámci úradných hodín.
 
 
P O K Y N Y   P R E   Ž I A D A T E Ľ A 
o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo
výdajni audioprotetických zdravotníckych pomôckach
 
Fyzická osoba – FO
 
Všetky doklady, na základe ktorých sa vydáva povolenie musia byť originály alebo overené kópie.
 
Žiadosť musí obsahovať:
 • meno a priezvisko žiadateľa, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo
 • meno a priezvisko, adresu bydliska, rodné číslo a dátum narodenia odborného zástupcu, ak je ustanovený
 • druh poskytovania lekárenskej starostlivosti
 • adresu umiestnenia výdajne 
 • deň začatia zaobchádzania s liekmi a zdravotníckymi pomôckami.
 
K žiadosti je potrebné doložiť:
 • doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo o vlastníctve priestorov, v ktorých bude umiestnená výdajňa 
 • súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 • súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 • výpis z registra trestov žiadateľa a odborného zástupcu žiadateľa, ak je ustanovený, nie starší ako tri mesiace
 • doklad o dôveryhodnosti žiadateľa podľa § 3 ods. 6 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa alebo  odborného zástupcu, ak je ustanovený
 • maturitné vysvedčenie zo strednej odbornej školy s maturitou v študijnom odbore slaboprúdová elektrotechnika alebo v odbore mechanik elektrotechnik
 • doklad o odbornej praxi v trvaní najmenej 1 rok vo výrobe a v distribúcii audio - protetických zdravotníckych pomôcok
 • notársky overené čestné prehlásenie žiadateľa alebo odborného zástupcu, ak je ustanovený, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti
 • záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti a umiestneniu výdajne 
 • pracovnú zmluvu odborného zástupcu, ak je ustanovený
 • IČO, ako bolo pridelené, príp. živnostenské oprávnenie
 
Pri podaní žiadosti je žiadateľ povinný zaplatiťsprávny poplatok - 80,- € (v súlade so Sadzobníkom správnych poplatkov, položka 150 písm. a) a doklad o zaplatení priložiť k žiadosti.
 
Úhradu je možné realizovať:
 • bankovým prevodom č. ú.  SK17 8180 0000 0070 0048 7447,  VS:221004 KS:0558 ŠS:07
 • poštovou poukážkou
 • v pokladni BSK v rámci úradných hodín.