Blindfriendly Sobota 7. 12. 2019 | Meniny má Ambróz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Posúdenie vnútroštátneho pracovného zákonodarstva

Ukončená prvá fáza twinningového projektu

 
 RRA Senec - Pezinok spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizujú twinningový projekt Posúdenie vnútroštátneho pracovného zákonodarstva bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko. Twinningový projekt má stanovený veľmi ambiciózny cieľ - transpozíciu približne 30 smerníc v sociálnej oblasti. V rámci projektu je potrebné stanoviť si priority pre transpozíciu, pracovať na príprave celkového inštitucionálneho modelu tak, aby bol funkčný, dostatočne efektívny a bol presne „ušitý“ na podmienky a situáciu Macedónska. Prevzatie právnych predpisov Európskej únie – „acquis communautaire“ v sociálnej oblasti do národného systému a celková aproximácia práva krajiny je dôležitou podmienkou pre úspešný vstup Macedónska do Európskej únie.Od júna 2008 slovenskí a macedónski experti spoločne pracujú na úspešnej implementácii projektu.
 
Dňa 10. apríla 2009 bolo v priestoroch Obchodnej komory Macedónska organizované Expertné fórum za účasti slovenských expertov a macedónskych kolegov z Ministerstva práce a sociálnej politiky, sociálnych partnerov a kolegov z ďalších verejných inštitúcií  krajiny v rámci troch pracovných skupín: „Pracovné podmienky, informovanie a konzultácie pracovníkov“; „Rovnaké zaobchádzanie a antidiskriminácia“ a „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)“. Expertné diskusné fórum ukončilo prvú fázu twinningového projektu a malo za cieľ určiť priorityplánu vychádzajúceho z odporúčaní o prevzatí „acquis communautaire“ v oblasti práce a zamestnanosti z pohľadu dosiahnutia strednodobých cieľov trhu práce - zvýšenie dynamiky, flexibility, tvorby pracovných miest, legálnosti zamestnávania a zníženia nadmernej úrovne nezamestnanosti a príbuzných opatrení. Experti prezentovali dohodnuté závery pracovných skupín a jednotlivé priority. Tieto otázky majú byť ďalej analyzované a prediskutované z rôznych uhlov pohľadu, vychádzajúc pri tom z možnosti tak ekonomiky ako aj spoločnosti a z pohľadu rozsiahlejších dlhodobých cieľov predchádzajúcich vstupu do EÚ. Pre jednotlivé smernice bolo celkovo vypracovaných 20 tzv. tabuliek zhody (tables of concordance), ktoré boli zaslané prostredníctvom Sekretariátu pre európske záležitosti Európskej komisii v Bruseli. Zabezpečenie plnej transpozície pre oblasť antidiskriminácie a rovnakého zaobchádzania, príprava samostatného zákona o  nesolventnosti zamestnávateľov a ochrane zamestnancov, ako aj špeciálna odborná príprava pre inšpektorov práce s cieľom zabezpečenia implementácie práva v oblasti BOZP majú byť top priority pre krajinu a príslušné inštitúcie.
 
 
Viac informácií:
Ing. Ľuba Pavlovová
Twinningová poradkyňa