Blindfriendly  8. 12. 2019 | Meniny má Marína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva BSK

 V piatok 15. apríla 2011 sa o 8:00 hod. v rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave uskutoční XI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK.

 

Program:
Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

 1. Nástup náhradníka - PhDr. Ireny Kyrinovičovej za poslankyňu Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
 2. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia apríl 2011
 3. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja z februára a marca 2011
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. .../2011 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia BSK č. ..../2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole
 6. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 8/2005 o poskytovaní dotácií
 7. Informácia o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2010
 8. Návrh na zrušenie neziskovej organizácie INTERACT Sekretariát
 9. Informácia o stave riešenia nezrovnalosti Operačného programu INTERACT II
 10. Zmena organizačného poriadku na Útvare hlavného kontrolóra BSK
 11. Návrh na prejednanie a rozhodnutie o proteste prokurátora zo dňa 03. 02. 2011
 12. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu "Elektronizácia BSK"
 13. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu "Zriadenie jednotného tarifného systému BID u dopravcu ŽSR"
 14. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP projektu "Zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji"
 15. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP projektu "Zateplenie a výmena okien na internáte SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre"
 16. Informácia o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v roku 2010
 17. Aktuálna informácia o stave školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
 18. Návrh Dohody o spolupráci medzi AP Vojvodina a Bratislavským samosprávnym krajom
 19. Návrh Dohody o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom (Slovenská republika) a Dnepropetrovskou oblastnou štátnou administráciou (Ukrajina)
 20. Správa o výsledku z kontroly vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2010
 21. Informácia o príprave projektu revitalizácie športového areálu SPŠE K. Adlera v Bratislave
 22. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
 23. Záver