Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva BSK

V stredu 25. februára t.r. sa o 10.00 hod. v rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave uskutoční rokovanie Zastupiteľstva BSK.

 
Program rokovania:
 • kontrola správnosti formulácie uznesení BSK zo dňa 10. decembra 2008,
 • kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva BSK s termínom plnenia február 2009,
 • informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva BSK z decembra 2008,
 • návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obcí na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území BSK,
 • správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra BSK za 2. polrok 2008,
 • správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade BSK za 2. polrok 2008,
 • návrh na financovanie projektu „Vybudovanie prvého spoločného cezhraničného kultúrno-turistického klastra – Klaster Kryštál“ z rozpočtu BSK,
 • návrh na určenie odmeny hlavného kontrolóra BSK za IV. štvrťrok 2008,
 • návrh tarifného a informačného systému Bratislavskej integrovanej dopravy (TIS BID),
 • zoznam zastávok železničných staníc zahrnutých do projektu BID,
 • Menovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA,
 • Menovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ, Stupava,
 • Koncepcia rozvoja práce s mládežou v podmienkach BSK,
 • Koncepcia a program rozvoja telesnej kultúry v podmienkach BSK,
 • Situačná a výhľadová správa o stave a vývoji vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na roky 2009 – 2013 s výhľadom do roku 2015,
 • návrh na zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a nadstavbu zariadení sociálnych služieb,
 • návrh na predaj pozemku, parcela č. 4778/37 a na ňom stojacej stavby–dielne súpisné č. 9600 a časť parcely č. 4778/18 katastrálnom území Rača v správe Združenej strednej školy dopravnej, Sklenárová 9, Bratislava, ň
 • návrh na predaj stavby súpisné č. 3289 situovanej na parcele č. 4728 v katastrálnom území Petržalka Družstvu lekárov – Záporožská, Bratislava,
 • návrh na zámer dlhodobého nájmu stavby súpisné č. 2975 situovanej na parcele č. 1860/2 v katastrálnom území Petržalka, Družstvu lekárov – Strečnianska, Bratislava,
 • Návrh na predaj pozemkov parcely č. 4778/10, 4778/11 a na nich stojacích stavieb – jedáleň, krčok a hlavná budova súpisné č. 3079 a parcela č. 4778/87 v katastrálnom území Rača spoločnosti SLÁVIA a.s., Botanická 27, Bratislava,
 • návrh na predaj nehnuteľností – budova polikliniky Senec situovaná na parcele č. 981/4, dve garáže parcela č. 981/4 a časť parcely č. 981/3, zapísané na LV č. 6488 v katastrálnom území Senec,
 • návrh na predaj stavby súpisné č. 3127 situovanej na parcele č. 2796 v katastrálnom území Petržalka spoločnosti MOTOKOM spol. s r.o., Bratislava,
 • návrh na predaj parciel č. 2529/2, 2530/1, 2538/2, 2531/2 v katastrálnom území Modra Mgr. Dagmar Janatovej a Jozefovi Janatovi,
 • návrh na predaj stavby súpisné č. 4651 situovanej na parcele č. 15430/7 a stavby súpisné č. 4652 situovanej na parcele č. 15430/6, katastrálne územie Nivy spoločnosti Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava.