Blindfriendly Sobota 22. 2. 2020 | Meniny má Etela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva BSK

V piatok 11. júna 2010 sa o 9:00 hod. v rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave uskutoční IV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK.

 

Program:
Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, volebnej komisie a schválenie programu

 1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia jún 2010
 2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja z apríla 2010
 3. Návrh záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2009
 4. Návrh zámeru na prijatie návratných finančných výpomocí od finančných inštitúcií
 5. Návrh na určenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja
 6. Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č.... / 2010 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. ..... / 2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení
 9. Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 až 2012
 10. Návrh na zmenu členov osobitnej komisie na posudzovanie žiadostí o dotácie podľa VZN BSK č. 8/2005 v znení zmien a doplnkov
 11. Návrh na schválenie zámeru založenia Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu
 12. Návrh na schválenie projektového zámerov „Vytvorenie inštitucionálnej siete destinačného manažmentu BSK prenosom Know – How DMO (Destination Management Organisation) z partnerských prihraničných regiónov“
 13. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
 14. Záver