Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva BSK

 V piatok 9. decembra 2011 sa o 9:00 hod. v rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave uskutoční XV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK.

 

Program:
Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

 1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia december 2011
 2. Informácia o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK
 3. Informácia o podmienkach kvality poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb na území BSK v súlade so zákonom o sociálnych službách
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č..../2011 zo dňa 09.12.2011, ktorým sa mení VZN č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č 37/2010 zo dňa 23.07.2010.
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 32/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade s § 75 až § 78 a § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN č. 36/2010 zo dňa 23.7.2010.
 6. Správa o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2011 do 30.9.2011
 7. Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2012 - 2014
 8. Návrh plánu zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2012
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2012
 10. Informácia o vydaných cenových výmeroch BSK v roku 2011
 11. Návrh na dočerpanie návratných finančných zdrojov z celkového úverového rámca 12 150 000 € v Komerční banke a.s. do 30.6.2012
 12. Návrh na udelenie ocenení Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2011
 13. Návrh na schválenie odkúpenia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci do vlastníctva BSK za účelom, zriadenia regionálnej galérie v regióne Podunajsko
 14. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
 15. Záver