Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva BSK

 V piatok 30. marca 2012 sa o 9:00 hod. v rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave uskutoční XVII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK.

 

Program:
Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

 1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia február a marec 2012
 2. Návrh na schválenie predloženia žiadosti NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu „Elektronizácia BSK“
 3. Odpočet možností získania externých finančných zdrojov financií pre priority BSK 2011/2012
 4. Návrh na schválenie cezhraničnej slovensko-rakúskej komisie pre prípravu projektu cestného mosta Záhorská Ves - Angern
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ......../2012 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadeniach
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ......./2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
 7. Návrh realizačného plánu plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z „Koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja“ na roky 2012 a 2013
 8. Návrh na menovanie Mgr. Michala Petrovaja do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava, s účinnosťou od 1.4.2012
 9. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení VZN BSK č. 24/2008
 10. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2011
 11. Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2011
 12. Správa o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2011
 13. Informácia o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2011
 14. Informácia o stave úverov a záväzkov v Bratislavskom samosprávnom kraji za obdobie od roku 2012 až do 29.02.2012
 15. Informácia o koncepte Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj
 16. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
 17. Záver