Blindfriendly Pondelok 24. 2. 2020 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva BSK

 V stredu 15. decembra 2010 sa o 9:00 hod. v rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave uskutoční VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK.

 

Program:
Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

 1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia december 2010
 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ... / 2010 o dani z motorových vozidiel
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. ..... / 2010, ktorým sa mení VZN č. 31/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN č. 35/2010 zo dňa 23.07.2010
 4. Správa o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 01. 01. 2010 do 30. 09. 2010
 5. Prehľad realizovaných zmien rozpočtu v období od 01. 01. 2010 do 31. 10. 2010 a návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2010
 6. Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2011 až 2013
 7. Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má majetkovú účasť BSK za rok 2009
 8. Informácia o čerpaní úverov v roku 2010
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2011
 10. Návrh na zlúčenie Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava a Domova sociálnych služieb Senec, Lichnerova 86, 903 01 Senec, s účinnosťou od 1.1.2011
 11. Návrh na odvolanie PaedDr. Renáty Balážovej z funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb, Lichnerova 86, 903 01 Senec, s detašovaným pracoviskom Báhoň
 12. Návrh na menovanie PaedDr. Renáty Balážovej do funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava, s účinnosťou od 1.1.2011
 13. Návrh plánu zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2011
 14. Informácia o vydaných cenových výmeroch Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2010
 15. Informácia o stave projektu multifunkčnej haly
 16. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
 17. Záver