Blindfriendly  17. 11. 2019 | Meniny má Klaudia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva BSK

V stredu 17. júna t.r. sa o 10.00 hod. v rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave uskutoční rokovanie Zastupiteľstva BSK.

 
Program rokovania:
 • kontrola správnosti formulácie uznesení BSK zo dňa 29. apríla 2009,
 • kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva BSK s termínom plnenia jún 2009,
 • návrh - Určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených, sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií,
 • Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva BSK z apríla 2009,
 • návrh na pripojenie BSK k výzve Európskej komisii na vypracovanie Stratégie Európskej únie pre odstránenie následkov železnej opony,
 • návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK o podmienkach zápisu do registra a výmazu z registra poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle § 81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
 • návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade s § 75 až § 78 a § 81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v podmienkach BSK,
 • správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva BSK za rok 2008,
 • správa o plnení rozpočtu BSK k 31. marcu 2009 a návrh na zmenu rozpočtu na rok 2009,
 • návrh záverečného účtu BSK za rok 2008,
 • schválenie majetkovej účasti BSK v obchodnej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s.,
 • návrh na zámer dlhodobého nájmu stavby súpisné číslo 1944 situovanej na parcele číslo 1274 a parcele číslo 1275 v katastrálnom území Dúbravka Občianskemu združeniu Šanca pre nechcených,
 • návrh na zámer dlhodobého nájmu stavby súpisné číslo 1805 – budovy sociálneho zariadenia situovanej na parcele číslo 2841 a parcele číslo 2842 v katastrálnom území Dúbravka spoločnosti HESTIA, n.o., Čachtická 17, 34, Bratislava,
 • návrh zámeru na rozšírenie činností Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO, Haanova 36-38, Bratislava,
 • návrh racionalizácie siete školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
 • návrh ďalšieho rozvoja Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava,
 • návrh na zmenu v sieti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
 • návrh na poskytnutie nenormatívnych finančných prostriedkov pre Jazykovú školu, Palisády 38 Bratislava,
 • realizačný plán plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja práce s mládežou v podmienkach BSK na roky 2010 – 2011,
 • návrh na predaj parcely číslo 15472/5 o výmere 1491 m2 v katastrálnom území Nivy, Bratislava, mestská časť Ružinov p. Dušanovi Holanovi, bytom Andrusovova 4, Braislava V,
 • návrh na predaj pozemku parcela číslo 3014/2 v katastrálnom území Pezinok vedenom na liste vlastníctva č. 17856 spoločnosti VISTA real, s.r.o., Bratislava,
 • návrh na predaj budovy internátu na Ivánskej ceste25, Bratislava, súpisné číslo 4348 a pozemkov parcela číslo 14796/3 v katastrálnom území Bratislava II – Trnávka spoločnosti TERES invest, s.r.o., Bratislava,
 • návrh na vstup BSK ako vedúceho partnera do projektu „Vytvorenie inštitucionálnej siete destinačného manažmentu BSK prenosom know-how DMO z partnerských prihraničných regiónov a následná spolupráca pri tvorbe kultúrnych a turistických produktov a ich marketingu“,
 • rôzne,
 • informačné materiály.

Súvisiace dokumenty