Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva BSK

V piatok 30. apríla 2010 sa o 10.00 hod. v rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave uskutoční III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK.

 

Program:
Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, volebnej komisie a schválenie programu

 1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia apríl 2010
 2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 26.2.2010
 3. Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2009
 4. Návrh na delegovanie zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja do rád škôl a rád školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
 5. Návrh Regionálnej stratégie odborného vzdelávania a prípravy v Bratislavskom samosprávnom kraji (východiská)
 6. Návrh na mimosúdne vysporiadanie medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Slovak Lines, a.s.
 7. Návrh na menovanie riaditeľky Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača
 8. Návrh na odvolanie PhDr. Viery Rentkovej z funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava
 9. Informácia o príprave návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2010
 10. Informácia o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2009
 11. Informácia o čerpaní úveru Európskej investičnej banky
 12. Informácia o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2009
 13. Informácia o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačných programov pre Bratislavský kraj
 14. Informácia o obstarávaní Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj
 15. Informácia o zvyšovaní dôveryhodnosti a transparentnosti v činnosti Úradu Bratislavského samosprávneho kraja – ústna informácia
 16. Informácia o stave projektu multifunkčnej haly
 17. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
 18. Záver