Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva BSK

 V piatok 24. júna 2011 sa o 9:00 hod. v rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave uskutoční XII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK.

 

Program:
Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

 1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia jún 2011
 2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 15. 04. 2011
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. ...../2011 o určení hranice aglomerácie podľa zákon č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. ..... / 2011, ktorým sa mení VZN č. 31/2009 zo dňa 17. 06. 2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN č. 35/2010 zo dňa 23. 07. 2010, v znení VZN č. 39/2010 zo dňa 15. 12. 2010 a Informácia k zariadeniu DSS a ZPS Rača, časť zariadenia pre seniorov, Pri vinohradoch 267
 5. Návrh Zadania Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj
 6. Návrh Zámer rozvoja poliklinickej zdravotnej starostlivosti v objektoch Bratislavského samosprávneho kraja
 7. Návrh Dohoda o spolupráci pri rekonštrukcii NsP Malacky
 8. Návrh na schválenie zámeru dlhodobého nájmu budovy bývalej Združenej strednej školy chemickej, Račianska 78, Bratislava vedenej na LV č. 4196, k. ú. Nové Mesto
 9. Správa rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2011 do 31.3.2011
 10. Návrh záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2010
 11. Prehľad realizovaných zmien rozpočtu v období od 1. 1. 2011 do 20. 5. 2011 a návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2011
 12. Návrh na výber finančnej inštitúcie pre prijatie návratných zdrojov financovania
 13. Informácia o činnosti odboru SORO pre OPBK a implementácii projektov
 14. Návrh na zriadenie a zrušenie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
 15. Návrh na schválenie zmluvy o poskytovaní nenávratného finančného príspevku z EFRR v rámci projektu „CYCLOMOST I“
 16. Návrh na schválenie Dohody o výstavbe oceľového mosta v rámci projektu „CYCLOMOST II“
 17. Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2010
 18. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2011
 19. Informácia Časový a finančný plán na zriadenie, podporu a rozvoj sociálnych služieb: zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, špecializované zariadenie
 20. Návrh Priorít Bratislavského samosprávneho kraja 2009-2013
 21. Návrh postupu na zrušenie spoločnosti DANUBE ARENA, a.s.
 22. Návrh na splnomocnenie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja konať vo veci prípravy a realizácie transnacionálneho dopravného projektu TEN-T 17 s dôrazom na priority BSK v oblasti dopravy a regionálneho rozvoja.
 23. Správa o povodni v obciach Píla, Častá, Doľany a okolí
 24. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
 25. Záver