Blindfriendly Sobota 4. 4. 2020 | Meniny má Izidor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Právne predpisy

Kompetencie BSK v oblasti kultúry vyplývajú z predpisov:

 
 • Zákon NR SR č. 302/2001Z. z. o samosprávnych krajoch
 • Zákon NR SR č. 416/2001Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC.
 • Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
 • Zákon č.383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov
  - Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galérijnej hodnoty v znení zákona č. 387/2001 Z. z. a zákona č. 416/2001
 • Zákon č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme
 • Zákon NR SR č. 384/1997 o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 61/2000 o osvetovej činnosti
  - Deklarácia NR SR č. 91/2001 Z. z. o ochrane kultúrneho dedičstva
  - Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
 • Stratégia štátnej kultúrnej politiky, MK SR, november 2004
 • Akčný plán realizácie úvodnej tézy implementácie kultúrnej politiky, MK SR, november 2004