Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Právne predpisy

Kompetencie BSK v oblasti zdravotníctva vyplývajú priamo zo zákonov:

 
 • č. 426/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z  orgánov štátnej správy na obce a  vyššie územné celky v znení neskorších predpisov 
 • č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov)
 • č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách   súvisiacich s  poskytovaním zdravotnej starostlivosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • č.577/2004 Z z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • č.578/2004 Z z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • č.579/2004 Z. z. o záchrannej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • č.581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška MZ SR č. 129/2012 , ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax
 • Nariadenie vlády SR č.751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( antidiskriminačný zákon)
 • zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
 • zákon č.437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • zákon č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Nariadenie vlády SR č. 742/2008 Z. z, o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
 • Nariadenie vlády SR č. 745/2004Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov , sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
 • Vyhláška MZ SR č, 770/2004Z.z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
 • Vyhláška MZ SR č. 306/2005, ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz
 • Vyhláška MZ SR č. 321/2005 o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
 • Vyhláška MZ SR č.364/2005, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom
 • Vyhláška MZ SR č. 366/2005 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
 • Odborné usmernenie MZ SR o riadení  poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v ústavných zdravotníckych zariadeniach Vestník MZ SR ročník 53, čiastka 4. z 18.2.2005
 • Odborné usmernenie   o vedení ošetrovateľskej dokumentácie Vestník MZ SR   ročník 53, čiastka 35 zo 4.7..2005
 • Odborné usmernenie MZ SR pre tvorbu a implementáciu a hodnotenie štandardov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii Vestník MZ SR , ročník 52, osobitné vydanie zo dňa 30.8.2004 v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č.322/2006 Z .z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností