Blindfriendly Pondelok 27. 1. 2020 | Meniny má Bohuš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci

Nový program celoživotného vzdelávania vychádza z doterajších skúseností existujúcich „generačných“ programov, ako sú SOCRATES (vzdelávania) alebo Leonardo da Vinci (odborná príprava). Na základe týchto skúseností a berúc do úvahy rozvoj v iných oblastiach Európska komisia navrhuje zásadné zmeny. Tieto zmeny sú jednak výsledkom kritického strednodobého hodnotenia programov Socrates a Leonardo da Vinci a jednak verejných konzultácií, do ktorých sa zapojili najvýznamnejší aktéri v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

 

 

RESYFAC.JPG Projekt RESYFAC (Reference system for facilitators of learning) je realizovaný v rámci programu Leonardo da Vinci, ktorý je zameraný na zvýšenie kvality odborného vzdelávania, na inovácie a ich transfer v oblasti vzdelávania.

Projekt RESYFAC je zameraný na podporu nových prístupov k vzdelávaniu v malých a stredných podnikoch. Zároveň identifikuje úlohu facilitátora, ktorý zabezpečuje školenia priamo v malých a stredných podnikoch s trvalým dosahom na zvyšovanie vedomostí, nových kompetencií a zručností ich zamestnancov, s dôrazom na kvalitu služieb a organizáciu práce. K dosiahnutiu týchto cieľov má prispieť prieskum rôznorodosti vzdelávacieho procesu medzi jednotlivými odvetviami v 27 európskych krajinách. Porovnaním výsledkov sa stanoví európsky referenčný systém pre kvalifikáciu facilitátorov.

Do projektu je zapojených 13 partnerov z Portugalska, Dánska, Nemecka, Slovenska, Litvy, Malty, Talianska, Veľkej Británie, Holandska. Koordinátorom je Portugalsko, CECOA - Odborné školiace centrum pre obchod so sídlom v Lisabone. Bratislavský samosprávny kraj v projekte vystupuje ako strategický partner a člen poradnej komisie.

Medzi špecifické ciele projektu patria:

  1. Uskutočnenie prieskumu týkajúceho sa možností facilitácie v medzisektorovej a medzinárodnej oblasti: analýza súčasného stavu v krajinách (27), ktoré pokročili v hodnotení a definovaní kompetencií facilitátora vzdelávania vo svojich národných kontextoch, s príslušnými špecifikami a vytvorenie komparácie odlišností
  2. Prieskum, ako môže byť mobilita pridanou hodnotou pre európske uznávanie kvalifikácie, v súvislosti s medzikultúrnymi osobitosťami
  3. Príprava typológie vedomostí, zručností a schopností (v nadväznosti na technické špecifikácie ECVET) na základe porovnania výsledkov, s perspektívou efektívnej rotácie facilitátorov v rámci mobility
  4. Príprava Európskeho referenčného systému pre kvalifikáciu facilitátorov vzdelávania
  5. Vytvorenie konzultačného fóra doplnením testovacích scenárov s reprezentatívnymi aktérmi, ako sú priame cieľové skupiny, sociálni partneri a ostatné strategické organizácie, s cieľom diskutovať a získať spätnú väzbu o výsledkoch prieskumu. Dôvod, prečo projekt zahŕňa 4 strategických partnerov v rámci systému OVP z rôznych krajín (Poradný výbor)
  6. Vytvorenie internetového portálu, ktorý bude nástrojom pre:

Šíriť výsledky projektu a sprístupniť ich cieľovým skupinám

Trvanie projektu: 1/2008 – 12/2009
Viac informácií na www.facilitationsystem.eu.