Blindfriendly Pondelok 27. 1. 2020 | Meniny má Bohuš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci

Nový program celoživotného vzdelávania vychádza z doterajších skúseností existujúcich „generačných“ programov, ako sú SOCRATES (vzdelávania) alebo Leonardo da Vinci (odborná príprava). Na základe týchto skúseností a berúc do úvahy rozvoj v iných oblastiach Európska komisia navrhuje zásadné zmeny. Tieto zmeny sú jednak výsledkom kritického strednodobého hodnotenia programov Socrates a Leonardo da Vinci a jednak verejných konzultácií, do ktorých sa zapojili najvýznamnejší aktéri v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

 

 

EucerticonPilotný projekt EUCERTICON (Európsky certifikát pre renováciu a sanáciu v oblasti stavebníctva) bol implementovaný v rámci programu Leonardo da Vinci prostredníctvom ôsmich partnerov s praktickými skúsenosťami v oblasti stavebníctva zo 6 krajín (Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Nemecko, Rumunsko a Slovensko). Jednalo sa o široké partnerstvo zainteresovaných subjektov zahŕňajúcich aktívne vzdelávacie inštitúcie, verejný sektor, sociálnych partnerov a rozvojové organizácie. BSK v rámci uvedeného projektu plnil úlohu vedúceho partnera projektu.

Hlavný cieľ projektu priamo nadväzoval na strategický cieľ stanovený na Lisabonskej konferencii ER v marci 2000 a tým je, aby sa EÚ stala najkonkurencieschopnejšou, a na poznatkoch založenou, dynamickou ekonomikou do r. 2010. V nadväznosti na to projekt EUCERTICON podporoval vývoj nového Európskeho certifikátu pre renováciu a sanáciu, ktorý v oblasti stavebníctva neexistoval a ktorý zároveň reflektoval na požiadavky malých a stredných podnikov v stavebníctve a verejnom sektore.

Tento hlavný cieľ bol dosiahnutý prostredníctvom vytvorenia nových integrovaných vzdelávacích modulov pre 8 profesií: murár, omietkár, podlahár/pokrývač, natierač, inštalatér, obkladač, elektrikár, kurenár, ktoré boli následne začlenené do jedného Integrovaného modulu pre renovácie a sanácie. Nové vzdelávacie moduly pre jednotlivé profesie v sektore sa zhodovali s požiadavkami na zručnosti a vedomosti na trhu práce, s požiadavkami MSP na zvyšovanie kvality pracovnej sily a kompetencií pracovníkov, bol implementovaný integrovaný prístup všetkých prvkov a skúseností, ktoré existujú v rámci partnerstva. Vytvorené vzdelávacie moduly boli počas realizácie projektu overené na konkrétnej stavbe v každej partnerskej krajine.

Po absolvovaní kurzu a odskúšaní zručností na stavebnom objekte bol absolventom kurzu vydaný certifikát platný v EÚ (v SR prešiel procesom certifikácie zo strany Ministerstva školstva SR), čím boli podporené a rozšírené možnosti kvalifikovaného uplatnenia sa najmä malých a stredných stavebných firiem, ale aj živnostníkov nielen v EÚ, ale aj mimo tohto regiónu.

Dôležitými aktivitami v rámci realizácie projektu bolo najmä vytvorenie web stránky projektu s prezentáciou partnerov, zhrnutím a plánmi projektu, novinkami a dosiahnutými výsledkami. Bol vytvorený elektronický spravodaj ako nástroj na rýchle doručovanie informácií a prezentácie čiastkových a konečných výsledkov, možných problémov a spôsobov ich riešenia a dianí v odbore; bol vytvorený komunikačný akčný plán, zrealizoval sa informačný „Open day“ v každej zúčastnenej krajine, bola vytvorená mediálna pracovná skupina, v rámci projektu boli realizované národné a medzinárodné workshopy a vytvorená e-platforma za účelom elektronického diskusného fóra pre odborníkov a záujmové skupiny. Zároveň bola vytvorená databáza, ktorá obsahovala všetky záujmové skupiny. Kľúčovým výstupom projektu bola realizácia školení integrovaných vzdelávacích modulov pre cieľové skupiny a vytvorenie a následná akreditácia nového Európskeho certifikátu pre renováciu a sanáciu v oblasti stavebníctva.

Trvanie projektu: 7/2007 – 12/2008
 Viac informácií na www.eucerticon.eu.